Domácí násilí

 

Jde o opakované násilné chování nebo opakující se vyhrožování násilím. Je nebezpečné pro lidskou důstojnost, zdraví a život ohrožených osob. Vzniká mezi osobami, které jsou spolu v intimním, rodinném či jiném obdobném vztahu a žijí ve společně obývaném domě nebo bytě.

Domácí násilí má přitom vždy svoji historii. Začíná velmi nenápadně, takže si jeho prvních příznaků oběť často ani nevšimne. Pokud se ovšem domácí násilí hned v počátcích nezastaví, má stupňující se tendenci -opakuje se a nabývá na intenzitě.

 K násilí ve vztahu nedochází neustále - střídají se období násilí a relativního klidu. V násilném vztahu se totiž projevují tři faktory:       

láska, naděje (že se vše zlepší, že se partner změní apod.) a strach.Cyklus domácího násilí, v němž se střídá období "líbánek", „vzrůstající tenze, konfliktu“ a "usmiřování", se tak stále opakuje - navíc sestupňující tendencí.

 

 


Klíčové znaky domácího násilí

 • Opakování a dlouhodobost z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.
 • Eskalaceod urážek se stupňuje k psychickému snižování lidské důstojnosti až k fyzickým útokům a závažným trestným činům ohrožujícím zdraví a život.
 • Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby ohrožené a osoby násilnédomácí násilí nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde se role osoby násilné a osoby ohrožené střídají.
 • Neveřejnostprobíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.
Aby skutek byl domácím násilím, musí být naplněny všechny znaky!

Nejčastější formy domácího násilí
 • Psychicképonižování, urážení, znevažování, obviňování, zákazy, zastrašování, terorizování, vyhrožování, vydírání, hrubé chování, ničení vlastnictví oběti.
 • Emocionální –soustavná kontrola toho, co oběť dělá, s kým se stýká, kam chodí, zesměšňování, citové vydírání, vyhrůžky odebráním dětí.
 • Fyzické násilífackování, bití rukama nebo předměty, kopání, škrcení, svazování, ohrožování bodnou nebo palnou zbraní, odepírání spánku a jídla, až po útok na život.
 • Sexuální násilíznásilnění, nucení proti vůli k sexuálním praktikám, sexuální napadání, zacházení s blízkou osobou jako se sexuálním objektem.
 • Sociální násilí - zákazy kontaktů s přáteli a s rodinou s cílem sociálně oběť izolovat, využívání dětí nebo jiných osob jako prostředku nátlaku na oběť.
 • Ekonomické násilíomezování přístupu k penězům, neposkytování prostředků na spol. domácnost, případně na děti, absolutní kontrola nad příjmy a výdaji oběti.

Jak poznám, že jsem osoba ohrožená domácím násilím?

Osoba ohrožená domácím násilí jste tehdy, pokud blízká osoba :

 • Vás opakovaně uráží
 • Vás opakovaně ponižuje před ostatními lidmi
 • Je ve vztahu k Vám majetnická a chorobně žárlivá
 • Vám zakazuje kontakty s přáteli a Vaší rodinou
 • Kontroluje veškeré Vaše finance
 • Vám vyhrožuje a zastrašuje Vás
 • Vám opakovaně fyzicky ubližuje
 • Vás nutí k sexuálním praktikám, které se Vám nelíbí, nebo je přes Váš odpor na Vás vykonává
 • Opakovaně ničí Vaše věci
 • Požaduje naprostou kontrolu nad vším, co děláte
 • Ve Vás vzbuzuje vydíráním obavy o život
 • Vám opakovaně vážně fyzicky ubližuje
 • Vám vyhrožuje zmrzačením nebo zabitím


Pachatel domácího násilí

Kdokoliv, kdo společně sdílí společný byt nebo dům bez ohledu na jeho postavení v rodině.
Nesehrává významnou roli jeho sociální status, náboženské vyznání, vzdělání ani příslušnost k etniku. Častý je pro něj dvojí vzorec chování.
 • Navenek je pozorný a milý
 • V soukromí násilnický a bezohledný
 • Často si sklon k násilí přináší z původní rodiny (oběť nebo svědek násilí v dětství)
 • Považuje násilí za správný způsob řešení konfliktů v partnerství a v rodině
 • Nízké sebevědomí, snaha neustále kontrolovat, vychovávat a omezovat
 • Neschopnost vyjadřovat své city
 • Není schopen hlubších mezilidských vztahů
 • Násilnické chování bagatelizuje, omlouvá, popírá a vymýšlí si pro ně jiná zdůvodnění, např. (vliv alkoholu, provokace oběti, stres, pouhá hádka a neshoda apod.)

Mýty o domácím násilí

 • Mýtus o sociálně slabých rodinách
 • Mýtus černobílého vnímání aktérů
 • Mýtus o nevyhnutelnosti domácího násilí
 • Mýtus o typickém pachateli
 • Mýtus o typické oběti
 • Mýtus o vině oběti
 • Mýtus o příčině alkoholu na domácím násilí
 • Mýtus o tom, že domácí násilí je soukromá věc

 


Pomoci můžeme všichni!

Stačí diskrétně (kontakt na Intervenční centrum, sociální odbor, orgán sociálně-právní ochrany dětí) upozornit na situaci ve svém okolí, doporučit místo pomoci, v akutním případě přivolat Policii České republiky.

Lhostejnost a skrývání domácího násilí je nejhorší možnou reakcí.

 

 

 

Další informace můžeme nalézt na stránkách Asociace pracovníků intervečních center  ČR,o. s.

www.domaci-nasili.cz

Menu

Vyhledat v textu

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Návštěvnost stránek

110879
sockladno_pata.png