Co naše intervenční centrum nabízí?

 

 INTERVENČNÍ CENTRUM KLADNO POSKYTUJE POMOC

A PODPORU CELÉMU RODINNÉMU SYSTÉMU

ZASAŽENÉMU DOMÁCÍM NÁSILÍM

 

Osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí (dále jen osoby ohrožené), poskytuje IC bezprostřední individuální psychologickou a nehmotnou sociální pomoc ambulantní povahy. Těmto osobám rovněž zprostředkovává poskytnutí následné pomoci lékařské, poradenské, psychologické i právní. Součástí pomoci je i spolupráce a vzájemná informovanost mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, orgány Policie České republiky a obecní policie, nestátními a charitativními organizacemi. IC tak plní koordinační úlohu mezi zúčastněnými institucemi při pomoci osobám ohroženým násilným chováním a vyhodnocují vzájemnou spolupráci.


Pomoc ohroženým osobám je poskytována převážně na základě podnětu doručeného IC Policií České republiky podle zákona o ochraně před domácím násilím. Tímto podnětem je opis potvrzení o vykázání   a opis úředního záznamu o provedených úkonech. Pomoc IC může být poskytnuta na základě žádosti ohrožených osob i bez takového podnětu.


IC je povinno kontaktovat osobu, která byla v rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí označena za ohroženou osobu, a to ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od doručení podnětu, jinak vždy bezodkladně poté, co se dozví o ohrožení osoby násilným chováním. V rámci prvního kontaktu s ohroženou osobou ověřují pracovníci IC, zda tato osoba porozuměla všem informacím poskytnutým příslušníky Policie České republiky a zda jí byla zajištěna dostatečná ochrana a bezpečí.


IC je povinno oznamovat příslušnému krajskému úřadu počet osob, kterým byla poskytnuta pomoc.

Co mi může Intervenční  centrum nabídnout?

 • Sociální poradenství pro osoby ohrožené domácím násilím - sepsání vybraných soudních podání, pomoc při uplatňování oprávněných zájmů, pomoc se hledáním azylového bydlení, poradenství v oblasti  řešení problému domácího násilí a další.
 • Právní poradenství pro osoby ohrožené domácím násilím – poradenství         v oblasti rodinného práva,občanského práva, trestního práva a další.
 • Psychologickou pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím – individuální terapie,  skupinová terapie,  individuální poradenství.
 • Psychologickou pomoc pro osoby, které se dopouštějí násilí ve vztazích- individuální terapie,  skupinová terapie.
 • Psychologickou pomoc pro nezletilé děti, které vyrůstají v domácím násilí - individuální terapie, skupinová terapie.
 • Zprostředkování následné pomoci
 • Bezpečné prostředí.
 • Dobrou místní dostupnost.
 • Diskrétnost.
 • Anonymitu.
 • Podporu a pomoc k životu bez násilí.
 • Ve spolupráci s externím psychologem zprostředkujeme párovou terapii osoby ohrožené domácím násilím a osoby násilné
 • Příjemné prostředí v centru Kladna.

Veškeré služby Intervenčního centra Kladno jsou poskytovány bezplatně.

 

Cílovou skupinou Intervenčního centra Kladno jsou osoby ohrožené domácím násilím ve věku 16 - 80 let. Rozšířením služeb se snažíme pomoci rodinnému systému zasaženému domácím násilím, s tím usnadnit situaci osob ohrožených domácím násilím

Posláním Intervenčního centra Kladno  je činnost zaměřená na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím a to i prostřednictvím terapeutické práce s nezletilými dětmi, které v domácím násilí vyrůstají, a s osobami, které se násilí ve vztazích dopouštějí. Vždy přitom dbáme na ochranu bezpečí a zdraví osob ohrožených domácím násilím.

Cílem práce Intervenčního centra Kladno je napomoci osobě ohrožené domácím násilím vyřešit její krizovou životní situaci a vrátit se k běžnému způsobu života.

- pro možnost konzultace  není zapotřebí žádného doporučení ani předložení osobních dokladů.

- nespolupracujeme a nepřijímáme klienty, kteří jsou v daný okamžik pod vlivem alkoholu, omamných látek, klienty vulgární, agresivní a útočné.

- spolupráce s klienty, kteří nekomunikují psaným nebo mluveným českým jazykem, je možná pouze s přítomnosti překladatele do českého jazyka. Tohoto překladatele si musí zajistit klient na své náklady.

- IC mohou kontaktovat osoby ohrožené domácím násilím ale i osoby, které o domácím násilí vědí (sousedé, děti, přátelé…).

 

Terénní služba:

IC Kladno poskytuje také terénní službu pro osoby ohrožené domácím násilím. Forma terénní služby je poskytována pouze v případech vykázání násilné osoby ze společné domácnosti a  v případě, kdy nedošlo k policejnímu vykázání, s ohledem na  psychický a fyzický stav ohrožené osoby ( hospitalizace, chráněné bydlení, výslech, obtížná mobilita..).

 

letáček IC.pdf

  

Menu

Vyhledat v textu

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Návštěvnost stránek

110879
sockladno_pata.png