Informace pro zájemce

 

INTERVENČNÍ CENTRUM KLADNO POSKYTUJE POMOC A PODPORU CELÉMU RODINNÉMU SYSTÉMU ZASAŽENÉMU DOMÁCÍM NÁSILÍM

Osobám ohroženým domácím násilím nabízíme:

  • Sociální poradenství  - sepsání vybraných soudních podání, pomoc při uplatňování oprávněných zájmů, pomoc se hledáním azylového bydlení, poradenství v oblasti  řešení problému domácího násilí a další.
  • Právní poradenství  – poradenství         v oblasti rodinného práva, občanského práva, trestního práva a další.
  • Psychologickou pomoc – individuální,  skupinová ,  individuální poradenství
  • Psychologickou pomoc pro nezletilé děti, které v domácím násilí vyrůstají - individuální, skupinová .
  • Zprostředkování následné pomoci.
  • Bezpečné prostředí.
  • Dobrou místní dostupnost.
  • Diskrétnost.
  • Anonymitu.
  • Podporu a pomoc k životu bez násilí.
  • Ve spolupráci s externím psychologem zprostředkujeme párovou terapii osoby ohrožené domácím násilím a osoby násilné
  • Příjemné prostředí v centru Kladna.

 

Osobám, které se dopouštějí násilí ve vztazích, nabízíme:

 

 • Psychologické poradenství,
 • Individuální psychologickou pomoc,
 • Skupinovou psychologickou pomoc.
 • Zprostředkování následné pomoci.
 • Bezpečné prostředí.
 • Dobrou místní dostupnost.
 • Diskrétnost.
 • Anonymitu.
 • Podporu a pomoc k životu bez násilí.
 • Ve spolupráci s externím psychologem zprostředkujeme párovou terapii osoby ohrožené domácím násilím a osoby násilné
 • Příjemné prostředí v centru Kladna.

 

Veškeré služby Intervenčního centra Kladno jsou poskytovány bezplatně.

 

Cílovou skupinou Intervenčního centra Kladno jsou osoby ohrožené domácím násilím ve věku 16 - 80 let. Rozšířením služeb se snažíme pomoci rodinnému systému zasaženému domácím násilím, s tím usnadnit situaci osob ohrožených domácím násilím

Posláním Intervenčního centra Kladno  je činnost zaměřená na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím a to i prostřednictvím terapeutické práce s nezletilými dětmi, které v domácím násilí vyrůstají, a s osobami, které se násilí ve vztazích dopouštějí. Vždy přitom dbáme na ochranu bezpečí a zdraví osob ohrožených domácím násilím.

Cílem práce Intervenčního centra Kladno je napomoci osobě ohrožené domácím násilím vyřešit její krizovou životní situaci a vrátit se k běžnému způsobu života.

  Zásady pracovníků intervenčního centra Kladno:

 • Diskrétnost: Bez písemného souhlasu nejsou poskytovány žádné údaje jiným institucím. Veškeré záznamy písemné i elektronické jsou zabezpečeny proti zneužití.
 • Samostatnost: Uživatelé služby jsou vedeni k tomu, aby byli sami schopni situaci vyřešit a aby využívali své přirozené sociální prostředí (rodina, přátelé, spolupracovníci) a síť komunálních institucí.
 • Dobrovolnost: Služby jsou poskytovány se souhlasem uživatele.
 • Profesionalita: Pracovníci IC garantují uživatelům služeb profesionální přístup.
 • Respekt: Veškerá rozhodnutí, která uživatel učiní pracovníci centra respektují.
 • Transparentnost: O všech konzultacích jsou vedeny písemné záznamy. Uživatel má právo nahlížet do svého spisu.
 • Anonymita: Klient může vystupovat anonymně, nemusí udávat žádné své osobní údaje.

 
Při své práci si pracovníci Intervenčního centra Kladno definovali tato práva uživatelů/zájemců o službu, kdy ve svých úvahách vycházeli z Listiny základních práv a svobod:
 • právo na svobodu myšlení, náboženského vyznání, svědomí
 • právo na doprovod další osoby u konzultace (známý, příbuzný)
 • právo na zabránění přítomnosti další osoby v průběhu konzultace
 • právo výběru mezi osobní, telefonickou, či dopisovou  konzultací
 • právo stěžovat si
 • právo na výměnu sociálního pracovníka
 • právo na nahlédnutí do vlastní dokumentace
 • právo na projevení svých emocí, ventilaci
 • právo vyjádřit svůj názor
 • právo na ukončení konzultace, bez udání důvodu, což neovlivní další průběh konzultace
 • právo změnit znění svého dílčího cíle v průběhu konzultace
 • právo odmítnout službu
 • právo rozhodnout se dle vlastního přání
 • právo na výběr z jednotlivých možností
 • právo na zprostředkování konzultace v jiné instituci
 • právo na informace
 • právo na ochranu lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a jména, před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života
 • právo na zajištění komfortního prostředí během konzultace (výběr místa k sezení v konzultační místnosti, požádat a získat nápoje, požádat o otevření – uzavření – oken, jíst v průběhu konzultace, požádat o přístup na WC pro uživatele)
 • právo na empatický přístup, nestrannost pracovníka, profesionalitu pracovníka, respekt ze strany pracovníka, toleranci
 •  právo  výběru mezi jednotlivými možnostmi
 • právo na bezplatné poskytnutí služby
 • Právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo zneužíváním údajů o své osobě
 • právo na ochranu osobních údajů
 • právo na ochranu tajemství uchovávaných i zasílaných písemností a zpráv
 • právo na bezpečné prostředí
 • Právo na nedotknutelnost osobního soukromí a obydlí

 

Právo na stížnost

 -      pokud nejste s naším centrem nebo pracovníky spokojeni, můžete si stěžovat na níže uvedených kontaktech:

 •     Mgr. Petra Cinková, DiS., vedoucí IC Kladno, tel: 312 292 334, cinkova@zsi-kladno.cz .

 •     PhDr. Jana Petráková, ředitelka Zařízení sociální intervence Kladno,  tel: 603 273 142, mail: reditel@zsi-kladno.cz .

 •     Mgr. Pavla Karmelitová, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje, Tel: 257 280 286, karmelitova@kr-s.cz .

 Pokud se klient rozhodne nevyužít nabízený postup, má možnost postupovat dle své vůle.

 Stížnost je možné podat písemně k rukám výše uvedených pracovníků nebo ústně u výše uvedených osob, kteří stížnost převedou v přítomnosti stěžovatele do písemné podoby. Souhlas s písemným zápisem  stvrzuje stěžovatel svým podpisem.  Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dní od jejího podání. V této lhůtě je stěžovatel vyrozuměn o projednání jeho stížnosti, a to ústní ( je učiněn zápis z ústního projednání stížnosti) nebo písemnou formou v podobě dopisu do vlastních rukou. Stěžovatel si může zvolit, zda-li chce, aby jeho stížnost byla projednána ústně či písemně. Vždy je ale upozorněn, že záleží na pracovním vytížení pracovníků, zda-li bude jeho přání vyhověno. Stěžovatel je o způsobu vyřízení stížnosti vždy informován již při jejím přijetí. Stěžovat si může klient na cokoliv co se týká práce , prostor a provozu IC Kladno.

 

Evidence stížností

 

Evidence stížností náleží pracovníkovi, jenž stížnost přijal a vyřídil. Archivace stížností v přijatých a vyřízených v IC Kladno  je 10 let.

 

Zástupce pro podání a vyřízení stížnosti

Stěžovatel má právo zvolit si pro podání i řízení o stížnosti svého zástupce, tj. osobu, která bude zastupovat stěžovatele. Zástupce musí být osoba s plnou svéprávností. Pokud si stěžovatel zvolí svého zástupce, není možné jej v průběhu vyřízení stížnosti měnit. Pověření stěžovatele má charakter písemného prohlášení s prvky plné moci - § 436-488 Občanského zákoníku. Zástupce nemůže být osoba, jenž je v daném případě vedena jako osoba násilná.

 

Anonymní stížnost

Stěžovatel může svoji stížnost podat anonymně, nemusí sdělovat svoje identifikační údaje. V takovém případě je stížnost přijata a řídí se stejnými podmínkami jako stížnost osoby, u níž jsou známy personálie. Pokud stěžovatel nesouhlasí s ústním projednání v navrženém termínu, je odpověď na jeho stížnost vyvěšena v zavřené obálce na nástěnce IC Kladno v mezipatře mezi přízemím a prvním patrem v budově na adrese Jana Palacha 1643, Kladno. Obálka nese označení „Vyřízení stížnosti ze dne…“ Stěžovatel je o způsobu vyřízení stížnosti vždy informován již při jejím přijetí.

 

Pokud stěžovatel nesouhlasí se způsobem vyřízení své žádosti, může se obrátit na zřizovatele centra, popř. ombudsmana a další osoby, dle své volby.

  

Podněty ke zlepšení služby

 

V rámci dotazníku spokojenosti popř. kdykoliv v průběhu spolupráce s IC Kladno, i po jejím skončení, může klient svobodně přednášet a vznášet návrhy na vylepšení služeb či prostor centra. Názory a přání našich klientů jsou pro nás důležité a jsou pravidelně projednávány na poradách pracovníků centra s cílem poskytnou klientům IC Kladno komplexní služby v příjemném prostředí.  

dotazník spokojenosti

 

 

Menu

Vyhledat v textu

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Návštěvnost stránek

110879
sockladno_pata.png