Spolupracujeme s ...

 

LINKA POMOCI OBĚTEM KRIMINALITY A DOMÁCÍHO NÁSILÍ           116 006

BEZPLATNÁ, NONSTOP 7 DNÍ V TÝDNU

www.linka-pomoci.cz

•    Vyslechne a pomůže volajícímu orientovat se v aktuální situaci.

•    Nabízí volajícímu porozumění a důvěru.

•    Pomáhá volajícímu odstranit pocity viny a znovu nalézt sebedůvěru.

•    Motivuje volajícího k aktivnímu řešení situace.

•    Pomáhá volajícímu promyslet individuální bezpečností plán.

•    Poskytuje praktické rady a pomáhá volajícímu nalézat další vhodný postup.

•    Nabízí důležité informace o sociálně právních a trestné právních opatřeních.

•    Poskytuje informace o systému služeb sociální záchranné sítě pro oběti domácího násilí a trestných činů.

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Kontakt: tel.č 158 (nepřetržitě)

Policie České republiky (P ČR) poskytne v rozsahu své působnosti pomoc každému, kdo se na ni obrátí. Policie nemá pravomoc a možnost vstupovat do soukromého života a řešit konflikty v rodinných vztazích, avšak zasáhne, dojde-li v rodině k protiprávnímu jednání vůči zájmům chráněným zákonem – to jsou zejména život a zdraví občanů, jejich práva a majetek.

Police ČR přijme trestní oznámení na pachatele. Trestní oznámení může podat kdokoliv (oběť, svědek apod.), a to ústně nebo písemně, nejlépe na nejbližším obvodním oddělení PČR. Policisté jsou vždy povinni přijmout oznámení případu a provést další služební úkony. Musí postupovat tak, aby oznamovateli nevznikla bezdůvodná újma a nebyla ohrožena jeho čest a lidská důstojnost. Podává-li občan oznámení na osobu v příbuzenském poměru (nejčastěji manžela/ku), poučí ho policista o jeho právu dát souhlas k zahájení trestního stíhání.

Protiprávní jednání však nemusí být vždy trestným činem – může se jednat o přestupek, který pak policie předává k řešení jiným orgánům (obecní/obvodní úřady, magistráty statutárních měst).

PČR je oprávněna k VYKÁZÁNÍ NÁSILNÉ OSOBY.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (OBECNÍ POLICIE)

Kontakt: tel. č. 156 (nepřetržitě)

Městská policie (MěP) stejně jako Policie ČR poskytne v rozsahu své působnosti pomoc každému, kdo se na ni obrátí. MěP zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly podle zákona. Strážníci zejména přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku a dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití. Nemohou řešit konflikty v rodinných vztazích, avšak zasáhnou při protiprávním jednání v rodině vůči zájmům chráněným zákonem, což jsou zejména život a zdraví občanů, jejich práva a majetek.

Městská policie poskytne okamžitou pomoc, pokud vznikne důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby, nebo hrozí-li větší škoda na majetku, jsou strážníci oprávněni otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, v jiných případech je ke vstupu do bytu nutný souhlas alespoň jedné osoby žijící v domácnosti. Při podezření ze spáchání trestného činu přivolají na místo Policii ČR, v ostatních případech postoupí úřední záznam o incidentu příslušnému orgánu (obecní/obvodní úřady, magistráty statutárních měst).

Městská policie NENÍ oprávněna k VYKÁZÁNÍ NÁSILNÉ OSOBY.

 

PŘESTUPKOVÁ ODDĚLENÍ A PŘESTUPKOVÉ KOMISE OBECNÍCH ÚŘADŮ

Kontakt: obecní nebo městské úřady

Úřední dny: pondělí, středa, (není-li v místě stanoveno jinak)

Přestupkem je zavinění jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti, je výslovně za přestupek označeno v zákoně a nejedná se o trestný čin. Přestupkové oddělení či přestupková komise je zřízena na téměř každém obecním, městském nebo obvodním úřadě. Oznámení o přestupcích podávají na tato oddělení/komise některé organizace (policie aj)., avšak může tak učinit kterýkoli občan. Na pracovníky přestupkových oddělení/komisí se občané rovněž mohou obracet se žádostí o radu či pomoc, jak v konkrétních případech postupovat.

Přestupková oddělení/přestupkové komise provedou šetření případu, a prokáže-li se pachateli vina, je mu uložena pokuta. Přestupky mezi osobami blízkými (manželé, rodiče, děti apod.) jsou tzv. „návrhové přestupky“, které lze projednat jen na návrh poškozené osoby – navrhovatele/ky. Lhůta pro podání návrhu činí tři měsíce.

 

ORGÁNY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Kontakt: obec s rozšířenou působností (většinou v budově bývalého okresního úřadu)

Úřední dny: pondělí, středa (není-li v místě stanoveno jinak)

Orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) poskytují pomoc dětem v různých sociálních situacích, které ohrožují jejich život a příznivý vývoj. K těmto situacím patří nejen případy týrání a zneužívání dětí, ale i stav, kdy je dítě svědkem násilí mezi svými rodiči. V ČR zabezpečují sociálně právní ochranu dětí úřady městských obvodů či městských úřadů a magistráty statutárních měst. Každý, kdo je obeznámen s případem dítěte strádajícího v důsledku trestného činu či přestupku, by měl informovat sociální pracovníky místně příslušného úřadu (telefonicky, písemně, nejlépe však osobně). Oznamující osoby jsou chráněny anonymitou! Sociální pracovníci jsou povinni na každé oznámení reagovat, zjistit závažnost situace a po vyhodnocení přijmout opatření k ochraně dětí.

Orgány sociálně právní ochrany dětí poskytnou obětem (i dalším zúčastněným osobám) rady a informace ve věcech právních (péče o děti, rozvod, sociální dávky, trestní oznámení aj.)

Podle povahy případu vstoupí v jednání s dalšími institucemi (policie, soudy aj.), mohou obětem poskytnout doprovod k jednání.

Zprostředkují obětem ubytování v azylovém domě.

Zajistí ozdravný pobyt pro dítě.

V nezbytných případech zajistí ústavní výchovu dítěte.

 

CENTRA PSYCHOLOGICKO-SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje je zařízením poskytujícím odborné sociální poradenství a patří mezi sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, § 37. písm. b).

Služby v centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje jsou ze zákona poskytovány klientům bezplatně, pracovníci jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, klient má právo vystupovat anonymně a není třeba žádného doporučení ani předložení osobních dokladů.

Cílem sociálních služeb je podpořit člověka, který se ocitl v obtížné životní situaci, v začlenění nebo znovu-začlenění do společnosti tak, aby mohl běžným způsobem využívat ve společnosti běžných zdrojů. Cílem je posílit člověka natolik, aby sociální služby přestal potřebovat anebo, aby je potřeboval jen v nezbytně nutném rozsahu.

Cílové skupiny:

Rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené výskytem domácího násilí, senioři a jiné osoby.

Základní formy odborné činnosti:

 1. Základní sociální poradenství
  1. Informování o poskytované službě
  2. Informování o navazujících službách
  3. Informování o běžně dostupných zdrojích pomoci
  4. Informování o možnosti spolupráce s blízkými osobami

Služba základního sociálního poradenství je poskytována osobním, telefonickým či elektronickým kontaktem uživatele s odborným pracovníkem zařízení.

 1. Odborné sociální poradenství
  1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zprostředkování navazujících služeb
  2. Sociálně terapeutické činnosti – poskytnutí poradenství a terapie v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie
  3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dále nabízí diagnostiku partnerských vztahů, psychoterapii individuální nebo párovou, sociálně právní poradenství (mediační služba v předrozvodovém, rozvodovém a porozvodovém uspořádání vztahů k nezletilým dětem), informační a zprostředkovatelské služby (kontakt na jiná odborná zařízení, lékaře, specializovaná pedagogická pracoviště, informace o azylovém bydlení aj.)

Manželská a rodinná poradna Kladno

Jana Palacha 1643,, 272 80, Kladno

Tel: 312 292 344

e-mail: poradna@zsi-kladno.cz

www.zsi-kladno.cz

 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Králův Dvůr

náměstí Míru 221, Králův Dvůr, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

Tel.: 311 636 282

e-mail: rodina.poradna@worldonline.cz

www.sponte-poradnakd.cz

 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Kolín

Školská 60, 280 02, Kolín 2

tel.: 321 725 151, 602 515 113

e-mail: poradna.kolin@volny.cz

 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Kutná Hora

U Lorce 40, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1

tel.: 327 512 452

e-mail: rpkh@cmail.cz

www.rpkh.cz

 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Mladá Boleslav

Kateřiny Militké 55, 293 01, Mladá Boleslav I

tel.: 326 322 915, 732 365 534

e-mail: poradna.mb@seznam.cz

www.poradnamb.cz

 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Nymburk

Velké Valy 995, 288 02, Nymburk

tel.: 325 513 551

e-mail: poradna.nymburk@tiscali.cz

 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Praha západ-východ

Viktora Huga 4, 150 00, Praha 5-Smíchov

tel.: 257 325 638, 775 210 543

e-mail: poradna.zborovska@seznam.cz

www.poradnaprahazv.eu

 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Příbram

Žižkova 489, 261 01, Příbram I

tel.: 318 622 571, 724 568 571

e-mail: poradnapb@volny.cz

www.poradnapb.cz

 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Rakovník

Žižkovo nám. 168/I, 269 01 Rakovník

tel.: 313 512 657, 604 501 144

e-mail: info@poradna-rakovnik.cz

www.poradna-rakovnik.cz

 

OBČANSKÉ PORADNY

Kontakt: www.obcanske-poradny.cz

Vám pomohou orientovat se v problémech s bydlením, rodiny a mezilidských vztahů, majetkových vztahů, pracovního práva, sociální pomoci, sociálních dávek, ochrany spotřebitele, pojištění, finanční a rozpočtové problematiky, školství a vzdělávání, pojištění, problematika EU.

 

LINKY DŮVĚRY

Kontakt: www.capld.cz nebo ve Zlatých stránkách.

Na webových stánkách České asociace pracovníků linek důvěry najdete seznam linek důvěry v celé ČR. Pro linku důvěry je charakteristické, že je snadno dostupná prostřednictvím telefonu. Linka důvěry umožňuje bezprostřední telefonický kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni. Nabízená pomoc se netýká je prvního kontaktu, platí po celou dobu krize a informuje i o možnostech následné péče. Pracovníci linek důvěry zachovávají klientům plnou anonymitu.

Krizová linka - Senior telefon

Zaměření: stárnoucí, starší generace, osamělí senioři, rodiny pečující o těžce nemocné seniory

Charakter: nestátní - občanské sdružení, sociální

Telefon: 800 157 157

Provoz: NONSTOP

E-mail: poradna@zivot90.cz

WWW: www.zivot90.cz

 

Linka bezpečí

Zaměření: děti a mládež do 18 let (studenti do 26 let)

Charakter: provozuje Sdružení Linka bezpečí

Telefon: 116 111

Provoz: NONSTOP

E-mail: info@linkabezpeci.cz

WWW: www.linkabezpeci.cz

 

Linka důvěry RIAPS Praha

Zaměření: pro celou populaci

Charakter: státní

Telefon: 222 580 697

Provoz: NONSTOP

Založeno: 1992

E-mail: linka@mcssp.cz

WWW: www.mcssp.cz

 

Zlatá linka seniorů

Zaměření: Senioři a lidé o seniory pečující

Charakter: Nestátní

Telefon: 800 200 007

Provoz: Po - Pá: 8,00 - 20,00 hod.

E-mail: zlatalinka@elpida.cz

WWW: www.elpida.cz

 

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ĆR

WWW:  www.pmscr.cz

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Probační a mediační služba ČR představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.

Cíle činnosti PMS

Integrace pachatele – Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.

Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.

Ochrana společnosti – Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.

 

CENTRUM PRO RODINU VEGA KLADNO

WWW: www.centrumvega.cz 

     Posláním je:

-           nabídnout a poskytnout konkrétní radu, povzbuzení a pomoc všem, kteří vychovávají či vzdělávají děti nebo s dětmi a jejich blízkými jakkoliv pracují a tráví čas: jednotlivcům, rodičům, budoucím rodičům, pedagogům, pracovníkům pomáhajících profesí i široké veřejnosti;

-          aktivně spolupracovat s organizacemi s podobným posláním a vytvářet komplexní síť služeb pro rodiny v kladenském regionu.

   Cílem je :

-           poskytovat individuálně a profesionálně podporu a poradenství v oblastech běžného rodinného života: v oblasti výchovy, vzdělávání, vztahů, ekonomického a sociálního zabezpečení, zdraví a zdravého životního stylu, nečekaných životních událostí, práva;

-           pořádat tematické semináře a besedy s odborníky;

-           mapovat a aktualizovat dostupnou síť podpůrných a poradenských služeb pro rodiny na regionální úrovni;

-           pořádat společná setkání odborníků zaměřená na primární prevenci ohrožení rodiny.

Cílovou skupinou jsou všichni ti, kteří vychovávají či vzdělávají děti nebo jakkoliv pracují a tráví čas s dětmi a jejich blízkými. Jsou to:

-            rodiče, rodinní příslušníci, budoucí rodiče;

-          pracovníci školství;

-          pracovníci státních a nestátních organizací věnujících se práci s dětmi a jejich

           blízkými;

-           pracovníci pomáhajících profesí;

-           široká veřejnost.

 

Poskytované služby

-           poradenství;

-           semináře a setkání s odborníky;

-           mapování sítě služeb na podporu rodiny.

 

CENTRUM LOCIKA  - pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

 

Naším cílem je pomáhat dětem, které zažívají domácí násilí, ať už jako přímé oběti nebo svědci. LOCIKA chrání zájem dítěte a poskytuje jim i jejich rodičům odbornou a citlivou pomoc. Cílem je  minimalizovat dopady domácího násilí tak, aby a děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí bez násilí.

 

Co nabízíme:

 

 • Osobní, telefonické, emailové poradenství pro děti a jejich rodiče i spolupracující odborníky.
 • Bezpečný prostor pro dlouhodobou práci s dítětem.
 • Podporu zdravých vztahů v rodině. Propojení spolupracujících odborníků v zájmu dětí.

brožura Centra Locika

www.centrumlocika.cz

 

 

Menu

Vyhledat v textu

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Návštěvnost stránek

110879
sockladno_pata.png