Pomoc dětem, které vyrůstají v domácím násilí

 Vyrůstá Vaše dítě v prostředí domácího násilí? Špatně se soustředí, má problémy se spaním, straní se vrstevníků? Jsou s ním výchovné problémy, je agresivní? Nebo máte pocit, že se ho situace doma nedotýká?

Děti jsou tichými svědky domácího násilí, trpí stejně jako osoby ohrožené.

Neváhejte a vyhledejte pro svoje děti bezplatnou odbornou pomoc dětského psychologa v našem centru.

 Tým pracovníků Intervenčního centra Kladno se skládá z profesionálů – sociálních pracovníků, psychologů a právníka, kteří se zaměřují na problematiku domácího násilí. Vnímáme, že děti, které vyrůstají v prostředí domácího násilí, potřebují specifický přístup při pomoci s tím, aby se situací dokázaly vyrovnat.

Protože víme, že se jedná o velmi citlivou oblast, dovolte, abychom Vám připomněli Vaše nejdůležitější práva:

 Na co mám zákonný zástupce nezletilého dítěte, které užívá služby psychologického poradenství nebo individuální psychoterapie právo?

 • Nejčastější dotazy k problematice nezl. dětí v IC Kladno:

 • Níže uvedenou problematiku upravuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. (dále jen ZOSPOD) a dále nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. dále jen (dále jen NOZ)

   

  * Dle § 876 NOZ, odst. 1)vykonávají rodičovskou odpovědnost rodiče ve vzájemné shodě.

  Odst.2)Hrozí-li při rozhodování o záležitosti dítěte nebezpečí z prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám, s tím, že tento stav je povinen neprodleně sdělit druhému rodiči.   Odst. 3) Jedná-li jeden z rodičů v záležitostech dítěte sám vůči třetí osobě v dobré víře, má se za to , že jedná se souhlasem druhého rodiče.

   Ze shora uvedeného vyplývá:

  Souhlas obou rodičů je vhodný, ale není nutný.

  Ke zmíněnému souhlasu stačí souhlas pouze jednoho rodiče, s tím ,že zařízení poskytující poradenství   není povinno aktivně pátrat po názoru druhého rodiče. Ovšem v případě, že druhý z rodičů sám aktivně projeví nesouhlas, pak se situace musí řešit soudně.

   -         Jaký zvolit postup, pokud druhý rodič s sociálně terapeutickou činností dítěte nesouhlasí a domáhá se jejího ukončení?

   dle § 877 NOZ: Nedohodnou- li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne v této věci soud, a to na návrh rodiče. V této situaci může nezletilý nastoupit na sociálně terapeutickou činnost až po rozhodnutí

  soudu.

   Dle §12 ZOSPOD odst 1 písm. a)

  Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje a obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil,

   Dle § 13 odst.1 písm. d) ZOSPOD

  Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo sociálně terapeutické činnosti;

  Neučinil-li tak obecní úřad obce s rozšířenou působností, může o těchto výchovných opatřeních za stejných podmínek rozhodnout soud.

    Dle § 16 odst.2 ZOSPOD

  Jestliže je dítě vystaveno tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany rodiče nebo jiné osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti, může obecní úřad obce s rozšířenou působností podat jménem dítěte soudu návrh na vydání předběžného opatření na uložení opatření k ochraně dítěte před domácím násilím. Obecně platí, pokud rodič vezme souhlas zpět, musí se toto rozhodnutí respektovat.

   

  * V případě, že je zřejmé že je život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem dítěte vážně ohrožen, informuje se o této skutečnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností ( orgán sociálně-právní ochrany děti), a ten na základě vyhodnocení situace je oprávněn: 1) uložit povinnost využít poradenskou pomoc,             2) podat k soudu návrh na vydání předběžného opatření.

   Na základě písemné žádosti může nahlédnout do spisové dokumentace pouze rodič dítěte, kterému náleží rodičovská zodpovědnost, nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základně písemně udělené plné moci.

   

 • Právo na stížnost

 

 • pokud nejste s naším centrem spokojeni, můžete si stěžovat např. na níže uvedených kontaktech:
 • Mgr. Petra Cinková,DiS., vedoucí IC Kladno, tel : 603 273 142, ic@zsi-kladno.cz .
 • PhDr. Jana Petráková, ředitelka Zařízení sociální intervence Kladno, tel : 603 273 142, mail: reditel@zsi-kladno.cz .
 • Mgr. Pavla Karmelitová, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje, Tel :257 280 286, karmelitova@kr-s.cz .
 • Pokud se klient rozhodne nevyužít nabízený postup, dále postupuje ve věci stížnosti dle své vůle. Klient si může pro vyřízení i podání stížnosti zvolit zástupce.
 • Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o dalších klientech centra.
 • Služby centra jsou bezplatné.Jedná se pouze o informativní výpis! Více informací o právech klienta IC Kladno naleznete na našich webových stránkách www.zsi-kladno.cz nebo ve standardech kvality sociální služby, které jsou k nahlédnutí u všech odborných pracovníků IC Kladno. Nebojte se zeptat, na to, co Vás zajímá nejen o Vašich právech.

Menu

Vyhledat v textu

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Návštěvnost stránek

110879
sockladno_pata.png