Zařízení sociální intervence Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb
Drobečková navigace

Domů > Služby > Ada + závislostní chování děti a dorost

Ada + závislostní chování děti a dorost

 

 

O nás

Jsme psychologická poradna pro dorost a adiktologická dětská ambulance.

 

Vítejte na stránkách Ada+. Naše ambulance a poradna nabízí komplexní péči o „skorodospělé“ klienty a jejich rodiny. Naše služby lze pro přehlednost rozdělit na léčbu závislostí a psychologické poradenství.

 

Podporujeme děti a dospívající

ve změně jejich nefunkčního návykového chování v podmínkách jejich běžného života.

 

Jako specializované pracoviště pro adiktologickou práci s nezletilými klienty se soustředíme na práci s celým rodinným systémem jež představuje individuální a skupinovou terapii, psychiatrickou, psychologickou a adiktologickou diagnostiku, socioterapii a rozvojové aktivity. Klienty služby jsou především uživatelé návykových látek (např. marihuany a stimulancií) a také hráči počítačových her a nadměrní uživatelé mobilních telefonů. Terapeutický tým tvoří psychiatr, adiktolog, psychologové, sociální pracovnice a terapeuti.

 

Nabízíme pomoc a podporu na cestě do dospělosti.

 

Cílem psychologické poradny je podpořit rodiny (rodiče, děti a blízké příbuzné), jež se ocitly v sociálně nepříznivé situaci. Hlavní náplní pomoci je pravidelný poradenský kontakt s terapeuty jež poskytují sociálně terapeutické činnosti, poradenství v oblastech práva, psychologie a v oblasti vzdělávání, psychodiagnostickou činnost,  edukaci, psychoterapii individuální, párovou, manželskou, rodinnou a skupinovou, nácvik sociálních a komunikačních dovedností, řešení problematiky komunikace, pochopení motivace sociálního chování druhých osob, vzájemného pochopení, empatie, schopnosti akceptace sebe i druhých osob.

 

Naše motto:

než mě začneš soudit, obuj si mé boty a projdi se mým životem.

Služby

Nabízíme individuální přístup ke všem členům v rodině, bezpečné prostředí pro řešení příjemných, ale i nepříjemných záležitostí, odborné zkušenosti, respekt k odlišnostem, důslednost v držení hranic a pravidel. Především však nabízíme prostor, kde není cílem kritizovat, ponižovat a obviňovat jeden druhého, ale prostor, kde můžete spolupracovat, navzájem se slyšet, vidět, vnímat a přijímat.

 

Spolupracujeme rovněž s klienty, jimž byla naše služba doporučena orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) či jinou dotčenou institucí (např. pediatři, škola,...) a s klienty, kteří mají zkušenost léčbou stacionární či ústavní.

 

Služby pro děti a dorost

 • Individuální konzultace

 • Skupinová terapie

 • Rodinné terapie

Služby pro rodiče

 • Individuální konzultace

 • Skupinová terapie

 • Rodinné terapie

Individuální psychoterapie/poradenství

 • Základním pilířem programu je individuální, resp. párová terapeutická/poradenská práce s klientem i s rodiči (či zákonnými zástupci) klienta, která se koná v sídle organizace (Ada+, Jana Palacha 1620, Kladno). Čas schůzek si klienti individuálně domlouvají se svým terapeutem.

 • Délka a intenzita docházky na individuální program je individuálně domluvena s klientem, může probíhat 1x za týden, 14 dní či měsíc, či také pouze jednorázově; může se i průběžně proměňovat dle potřeby.

 • Každá ze stran (klient a jeho rodiče) je v péči jiného terapeuta, aby byla zachována vyváženost na rodinných setkáních.

 • Terapeuti jsou vázáni mlčenlivostí dle § 100 zákona 108/2006 Sb.

 • Obsahem programu může být:

  • individuální plánování – s klientem se řeší témata individuální zakázky, ze skupinových programů, reviduje se jejich vývoj a řešení, popř. se tvoří nová zakázka (individuální dohody mohou mít jak písemnou, tak ústní formu),

  • psychoterapie – čas individuálního setkání lze využít pro otevření témat, která je obtížné otevírat na skupinovém programu z důvodu strachu, studu aj.,

  • poradenství,

  • edukace,

  • case management – individuální setkání mohou být využita také pro organizační záležitosti, např. sepsání příjmové dokumentace apod.,

  • krizová intervence – individuální setkání při krizových situacích klienta (např. sebevražedné myšlenky apod.).

Skupinová psychoterapie/poradenství

 • Skupinová psychoterapie se koná v sídle organizace (Ada+, Jana Palacha 1620, Kladno) každý týden, a to ve dvou formách – skupina pro klienty se závislostí na návykových látkách a skupina pro klienty s nelátkovou závislostí (např. gambling či informační technologie).

 • Účast klienta na všech typech skupinových i individuálních programů podléhá pravidlům daným pro tento typ programů (viz Doprovodný dokument č. 11 – Pravidla terapeutické skupiny Ada+).

 • Délka docházky do skupinového programu nemá časové omezení, upravuje se individuálně dle potřeb klienta a jeho rodinného systému.

 • Účast na skupinovém programu je pro klienta povinná; v případě nepřítomnosti je nutné se omluvit telefonicky, mailem nebo SMS; o absenci mohou být také informováni rodiče (zákonní zástupci) klienta. 

Pravidla dětských skupin

 • aktivní účast na skupině je nedílnou součástí programu, případné omluvy jsou přijímány pouze předem a v odůvodněných případech

 • klienti i terapeuti jsou povinni dodržovat časový rámec skupiny; za svůj včasný příchod je odpovědný každý sám za sebe, za včasné

 • ukončení terapeuti vedoucí skupinu

 • v případě opoždění o více než patnáct minut již není klientovi umožněno se skupiny zúčastnit

 • je vyloučena účast pod vlivem jakýchkoliv omamných látek

 • terapeuti i klienti jsou vázáni mlčenlivostí, aby bylo zajištěno bezpečné prostředí

 • zásadou je otevřená a akceptující komunikace ze strany terapeutů i klientů

 • každý má právo nehovořit o tématech, která jsou pro něho příliš citlivá

 • každý má právo být respektován ve svých názorech a pocitech a hovořit o nich

 • každý má právo na poskytování otevřené zpětné vazby ostatním dle svého nejlepšího vědomí a svědomí

 • urážlivá, ponižující či osočující komunikace není přípustná

 • mobilní telefony jsou během skupiny odložené a s vypnutým zvoněním

 • pravidlem je tykání a oslovování křestním jménem

Rodinná terapie

 • Součástí programu je čtyřstranná práce s celým rodinným systémem zároveň, tedy tzv. rodinná setkání klienta, jeho rodičů / rodinných příslušníků a terapeutů klienta i rodičů. Tato setkání se plánují podle potřeby s různou frekvencí; je možné svolat mimořádné rodinné setkání v případě potřeby, např. při zhoršení situace.

 • Platí zásada příčné mlčenlivosti – důvěrné informace od klienta nejsou sdíleny směrem k rodičům, a to ani na rodinných setkáních; stejně tak informace od rodičů nejsou prozrazovány klientovi. Pravidla předávání informací jsou upravena vnitřní směrnicí poskytovatele sociální služby (ZSI Kladno) a podléhají platné právní úpravě.

 

Ukončení služby

Služba může být ukončena několika způsoby:

 • ze strany klienta: ukončení z vlastního rozhodnutí / ukončení z rozhodnutí rodičů či zákonných zástupců

 • ze strany organizace: okamžité ukončení služby pro porušení pravidel / ukončení služby pro porušení pravidel bez další léčby se sjednáním individuální lhůty pro odchod / předání klienta do péče jiné služby

Zpracované standardy kvality dle zákona 108/2006 jsou k dispozici ve službě.

První návštěva

Přijímací den nových klientů je ve středu v době od 8:00 - 15:00 hodin, je možné se dostavit bez předchozího objednání. Zájemci o program se mohou telefonicky, písemně či osobně domluvit i na jiný termín první návštěvy.

 

Na prvním setkání je zájemce seznámen s nabídkou služeb a časovým harmonogramem jejich poskytování a se systémem terapeutického programu. Není nezbytně nutné dostavit se v "plném" počtu, tedy celá rodina, v nutném případě může přijít na první setkání samotný rodič. Během vstupní konzultace jsou sesbírány základní anamnestické údaje, poskytnuty základní informace o službě a v případě souhlasu s využíváním služby jsou domluvena pravidla další spolupráce. Klient starší patnácti let může navštěvovat ambulanci a účastnit se programu bez vědomí a souhlasu rodičů, je-li to jeho vůle.

 

Na začátku spolupráce klient udílí informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Jeho konkrétní znění naleznete >ZDE<

O způsobu zpracování informací se můžete dočít v prohlášení >ZDE<

 

Náš tým

Mgr. Michaela Štáfková, MBAMgr. Michaela Štáfkovám.Stafkova
Vedoucí služby, terapeut

 

Kontakt:

Telefon: 722 070 220

E-mail:   terapie@zsi-kladno.cz 

 

Má životní motta jsou:

 • "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučila v mateřské školce"

 • "Hledám způsoby, jak by to šlo jinak a ne důvody, proč to tak nejde"

 • "Když nejde o život .... "

 

Znamení: Panna, ohnivý drak

 

Mám ráda: české filmy, humor, chalupu, přírodu ve všech podobách, dřevo, rodinné akce, chléb s máslem, tarot, filozofii C.G. Junga, pohodové lidi

 

Profesní cesta životem:

 • FF UK Praha

 • Pětiletý supervizorní psychoterapeutický výcvik - Skálův Institut Praha

 • Studium MBA - Europort Business School Prague

 • Rodinná terapie - časová osa (Chvála, Trapková)

 • Výcvik Systematická supervize a koučování

 • lektor témat: interpersonální, krizové a mediální komunikace, mediatrénink, koučování, prezentace na veřejnosti, teambuilding, osobnostně sociální rozvoj jedince a další

 

Publikační činnost

Metodická příručka pro učitele Paragraf 11/55, články v časopise: Moderní vyučování, Psychologie Dnes, magazín Sleťák, Wellness, Kladenský deník, Sociální služby, Adiktologie. Rozhovory 1x měsíčně Rádio Impuls, ČR 1, DVTV

 

 

Mgr. Bc. Vendula Loo Brtníková - v současnosti na mateřské :-)Mgr. Bc. Vendula Loo Brtníková
adiktoložka, terapeutka

 

 

Kontakt:

 

Linkedin: www.linkedin.com/in/vendula-brtnikova

 

Motto: "Rozumět tomu, co většina společnosti považuje za nedůležité."

 

Mám ráda: Jsem milovníkem kávy a nadšeným idealistou. Inspirují mě skutečné životní příběhy, možná proto jsem se stala psychoterapeutkou v oblasti závislostí. Věřím v Boha a v to, že má s každým člověkem svůj dobrý a jedinečný plán.

 

Profesní cesta životem: 

 • 5leté studium Adiktologie 1. LF UK

 • 3leté studium humanitní vzdělanosti FHS UK

 • Erasmus na Univerzitě v Gentu, Belgie

 • roční studijní pobyt na střední škole v USA

 • Výcvik motivačních rozhovorů

 • 4 měsíční stáž v psychosociální práci s mladými ženami u Ugandě v rámci programu globálního rozvojového vzdělávání GLEN

 • dlouhodobá práce s adolescenty skrze podporu, vedení a přátelské vztahy od roku 2010
 • v současné době frekventantka výcviku v Logoterapii a existenciální analýze SLEA

 


 

MUDr. Světlana Kroftová

psychiatr

 

Kontakt:

Telefon: 733 321 909

 

 

 

 

Marie NováMarie Nová

Příjem nových klientů, Sociální pracovník, v současné době student Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - obor Sociální pedagogika

 

Kontakt:

Telefon: 601 075 750

E-mail:   ada@zsi-kladno.cz

 

Motto: "Chceš-li porozumět lidem, přestaň poslouchat, co říkají." 

 

Znamení: Vodnář

 

Mám ráda: podzimní les, dlouhé procházky, historii a cokoliv s ní spojenou, knihy, mluvené slovo

 

Profesní kořeny:

SSOŠ Kladno, Labyrint Kladno, Aisis o.s. - koordinátor projektů, ZSI Kladno - sociální pracovník 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garant služby: PhDr. Jana PetrákováGarant služby: PhDr. Jana Petráková
ředitelka ZSI Kladno

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

ambulance Ada+Kde nás najdete:

ambulance Ada+

Jana Palacha 1620 (2. patro)

Kladno 272 01

Telefon: 312 292 339

 

(Z náměstí Svobody směrem k "hasičům", po levé straně jsou "odběry krve".

Půjdete směrem do čekárny na odběr krve, po schodech nahoru, 2. patro.

Budou-li venkovní dřevěná vrata zavřená, prosím zvoňte na zvonek vlevo.)

 

Kontakty na jednotlivé členy týmu naleznete výše.

 

 

 

 

 

 

Sledujte nás na sociálních sítích:

 
 

 

 


 

 

Kontaktní formulář

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

 

 

Poskytované služby jsou dlouhodobě finančně podporovány Středočeským krajem.

 

logo_100.jpg