Zařízení sociální intervence Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb
Drobečková navigace

Domů > Ada + závislostní chování děti a dorost

Ada + závislostní chování děti a dorost

plakat_ada

 

 Informace o nás:

Ambulantní program pro děti, dorost a jejich rodiče

Pro "skorodospělé" (11-19 let), kteří se cítí být v pasti závislosti (internet, marihuana, alkohol, drogy, sázky atd.), nebo v pasti tzv. návykového chování (nejedná se o závislost, ovšem způsoby chování dětí se často neslučují s očekáváním rodičů - kouří, nedodržuje sliby, nechodí do školy, nejí, nespí, stále sedí u PC atd.).

 

Tato služba nabízí dlouhodobou a systematickou práci s celým rodinným systémem, kde je podezření nebo už je diagnostikována závislost na návykových látkách (např. marihuana, pervitin, alkohol a jiné drogy, energetické nápoje), lékovou závislostí, gamblingem, sázením nebo závislostí na vztazích či informačních technologiích (sociální sítě). V praxi to znamená, že terapeuticky spolupracujeme jak s dítětem, tak i s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky.

Dalšími možnými tématy ke spolupráci jsou:

 • problémy se vztahy v rodině spojené se závislostním/návykovým chováním - např. neusne bez cigarety, neodloží mobil ani u jídla, sebepoškozuje se, má poruchy příjmu potravy atd.
 • zkušenosti s léčbou ústavní nebo stacionární
 • doporučení léčby orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) či jinou dotčenou institucí (např. pediatři, základní školy atd.)
 • sociální a/nebo životní situace zapříčiněná zejména důsledky závislosti (záznam v rejstříku trestů či kriminální minulost, chronicky zhoršený zdravotní stav, dlouhodobá léčba, dlouhodobá absence ve škole, rapidně zhoršený školní prospěch aj.).

Posláním a cílem této služby je podpora dětí a dospívajících ve změně jejich nefunkčního návykového chování v podmínkách jejich běžného života, především v rámci jejich rodinného systému. Jedná se o dlouhodobý podpůrný program systematické péče pro celý rodinný systém, jehož součástí jsou terapeutické programy pro celou rodinu, tréninkové a socioterapeutické aktivity a psychiatrická diagnostika. Dále je to osobní rozvoj v tématech běžného života, která se už nemusí nutně týkat závislosti (např. vztahy v rodině).

než mě začneš soudit, obuj si mé boty a projdi se mým životemHlavními principy jsou:

 • propojení zdravotní, sociální, pedagogické a adiktologické sféry,
 • prevence vzniku závislosti,
 • podpora bezpečných rodinných vazeb a funkčních komunikačních vzorců,
 • prevence relapsu,
 • detekce spouštěčů a rizikových situací v reálném prostředí,
 • nácvik proabstinenčního zvládání stresových a zátěžových situací,
 • nalezení záchranné sítě při zvýšené zátěži s maximální mírou svépomoci,
 • podpora jasně vymezeného vztahu k návykovým látkám,
 • podpora bezpečných sociálních vazeb mimo drogovou společnost,
 • podpora a tvorba bezpečných volnočasových návyků v nastavených limitech,
 • podpora seberealizačních tendencí klienta v nerizikových činnostech


 

 

Přejeme vám všem pohodový rok 19. 

 

Snímek obrazovky 2018-12-10 v 9.00.39.png

 

 

 


2. Programy

Nabízíme pomoc a podporu na cestě do dospělosti. Průvodci (terapeuti) vám pomohou dosáhnout požadované změny v rodině. Vážíme si vaší důvěry, proto nabízíme individuální přístup ke všem členům v rodině, bezpečné prostředí pro řešení příjemných, ale i nepříjemných záležitostí, odborné zkušenosti, respekt k odlišnostem, důslednost v držení hranic a pravidel. Především však nabízíme prostor, kde není cílem kritizovat, ponižovat a obviňovat jeden druhého, ale prostor, kde můžete spolupracovat, navzájem se slyšet, vidět, vnímat a přijímat.

Programy:

Pro děti a dorost

 • Individuální konzultace - dle domluvy
 • Skupinová terapie - 1x týdně
  • látkové závislosti - momentálně není skupina naplněna
  • nelátkové závislosti - středa 15:00 - 16:30 hod
  • preventivní skupina pro děti (10 - 13 let) - pátek 14:00 - 15:00 hod
 • Seberozvojové aktivity - dle domluvy, min 1x za 2 měsíce
 • Rodinné terapie - 1x za měsíc - dle domluvy

Pro rodiče

 • Individuální konzultace - dle domluvy
 • Skupinová terapie - 1x měsíc 
 • Rodinné terapie - 1x za měsíc - dle domluvy

Skupinová psychoterapie/poradenství

 • Skupinová psychoterapie se koná v sídle organizace (Ada+, Jana Palacha 1620, Kladno) každý týden, a to ve dvou formách – skupina pro klienty se závislostí na návykových látkách a skupina pro klienty s nelátkovou závislostí (např. gambling či informační technologie).
 • Účast klienta na všech typech skupinových i individuálních programů podléhá pravidlům daným pro tento typ programů (viz Doprovodný dokument č. 11 – Pravidla terapeutické skupiny Ada+)
 • Délka docházky do skupinového programu nemá časové omezení, upravuje se individuálně dle potřeb klienta a jeho rodinného systému
 • Účast na skupinovém programu je pro klienta povinná; v případě nepřítomnosti je nutné se omluvit telefonicky, mailem nebo SMS; o absenci mohou být také informováni rodiče (zákonní zástupci) klienta. 

Individuální psychoterapie/poradenství

 • Základním pilířem programu je individuální, resp. párová terapeutická/poradenská práce s klientem i s rodiči (či zákonnými zástupci) klienta, která se koná v sídle organizace (Ada+, Jana Palacha 1620, Kladno). Čas schůzek si klienti individuálně domlouvají se svým terapeutem.
 • Délka a intenzita docházky na individuální program je individuálně domluvena s klientem, může probíhat 1x za týden, 14 dní či měsíc, či také pouze jednorázově; může se i průběžně proměňovat dle potřeby.
 • Každá ze stran (klient a jeho rodiče) je v péči jiného terapeuta, aby byla zachována vyváženost na rodinných setkáních.
 • Terapeuti jsou vázáni mlčenlivostí dle § 100 zákona 108/2006 Sb.
 • Obsahem programu může být:
  • individuální plánování – s klientem se řeší témata individuální zakázky, ze skupinových programů, reviduje se jejich vývoj a řešení, popř. se tvoří nová zakázka (individuální dohody mohou mít jak písemnou, tak ústní formu),
  • psychoterapie – čas individuálního setkání lze využít pro otevření témat, která je obtížné otevírat na skupinovém programu z důvodu strachu, studu aj.,
  • poradenství,
  • edukace,
  • case management – individuální setkání mohou být využita také pro organizační záležitosti, např. sepsání příjmové dokumentace apod.,
  • krizová intervence – individuální setkání při krizových situacích klienta (např. sebevražedné myšlenky apod.).

Rodinná terapie

 • Součástí programu je čtyřstranná práce s celým rodinným systémem zároveň, tedy tzv. rodinná setkání klienta, jeho rodičů / rodinných příslušníků a terapeutů klienta i rodičů. Tato setkání se plánují podle potřeby s různou frekvencí; je možné svolat mimořádné rodinné setkání v případě potřeby, např. při zhoršení situace
 • Platí zásada příčné mlčenlivosti – důvěrné informace od klienta nejsou sdíleny směrem k rodičům, a to ani na rodinných setkáních; stejně tak informace od rodičů nejsou prozrazovány klientovi. Pravidla předávání informací jsou upravena vnitřní směrnicí poskytovatele sociální služby (ZSI Kladno) a podléhají platné právní úpravě.

Socioterapie a rozvojové aktivity

 • Další součástí terapeutického programu jsou i další individuální i skupinové aktivity se socioterapeutickým zaměřením a cílem rozvíjet u klientů další schopnosti v oblastech komunikačních dovedností, mezilidských vztahů, překonávání překážek, nastavování hranic aj.
 • Takové aktivity jsou organizovány s frekvencí dle potřeby a účast na nich podléhá pravidlům služby.

Pravidla dětských skupin:

 • aktivní účast na skupině je nedílnou součástí programu, případné omluvy jsou přijímány pouze předem a v odůvodněných případech
 • klienti i terapeuti jsou povinni dodržovat časový rámec skupiny; za svůj včasný příchod je odpovědný každý sám za sebe, za včasné
 • ukončení terapeuti vedoucí skupinu
 • v případě opoždění o více než patnáct minut již není klientovi umožněno se skupiny zúčastnit
 • je vyloučena účast pod vlivem jakýchkoliv omamných látek
 • terapeuti i klienti jsou vázáni mlčenlivostí, aby bylo zajištěno bezpečné prostředí
 • zásadou je otevřená a akceptující komunikace ze strany terapeutů i klientů
 • každý má právo nehovořit o tématech, která jsou pro něho příliš citlivá
 • každý má právo být respektován ve svých názorech a pocitech a hovořit o nich
 • každý má právo na poskytování otevřené zpětné vazby ostatním dle svého nejlepšího vědomí a svědomí
 • urážlivá, ponižující či osočující komunikace není přípustná
 • mobilní telefony jsou během skupiny odložené a s vypnutým zvoněním
 • pravidlem je tykání a oslovování křestním jménem

Ukončení služby

Služba může být ukončena několika způsoby:

ze strany klienta
 •            ukončení z vlastního rozhodnutí
 •            ukončení z rozhodnutí rodičů či zákonných zástupců
ze strany organizace
 •            okamžité ukončení služby pro porušení pravidel
 •            ukončení služby pro porušení pravidel bez další léčby se sjednáním individuální lhůty pro odchod
 •            předání klienta do péče jiné služby

3. První návštěva

vstu_Ada.jpegPřijímací den nových klientů je ve středu v době od 8:00 - 15:00 hodin, je možné se dostavit bez předešlého objednání. Zájemci o program se mohou telefonicky, písemně či osobně domluvit i na jiný termín první návštěvy.

 

Na prvním setkání je zájemce seznámen s nabídkou služeb a časovým harmonogramem jejich poskytování a se systémem terapeutického programu. Není nezbytně nutné dostavit se v "plném" počtu, tedy celá rodina, v nutném případě může přijít na první setkání samotný rodič. Během vstupní konzultace jsou sesbírány základní anamnestické údaje, poskytnuty základní informace o službě a v případě souhlasu s využíváním služby jsou domluvena pravidla další spolupráce. Klient starší patnácti let může navštěvovat ambulanci a účastnit se programu bez vědomí a souhlasu rodičů, je-li to jeho vůle.

Kde nás najdete

ambulance Ada+

Jana Palacha 1620 (2. patro)
Kladno 272 01
Telefon: 312 292 339

 

(Z náměstí Svobody směrem k "hasičům", po levé straně jsou "odběry krve". Půjdete směrem do čekárny na odběr krve, po schodech nahoru, 2. patro. Budou-li venkovní dřevěná vrata zavřená, prosím zvoňte na zvonek vlevo)

 

 

 

Poskytované služby jsou dlouhodobě finančně podporovány Středočeským krajem.

 

logo_100.jpg

 

Jak to u nás vypadá:

poradna.jpg

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

4. Tým pracovníků

m.StafkovaMgr. Michaela Štáfková
Vedoucí služby, terapeut

Kontakt

Telefon: 312 292 339, 606 770 175

E-mail:   terapie@zsi-kladno.cz 

 

Má životní motta jsou:

"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučila v mateřské školce",
"Hledám způsoby, jak by to šlo jinak a ne důvody, proč to tak nejde",
"Když nejde o život .... "

Znamení:

Panna, ohnivý drak

Mám ráda:

české filmy, humor, chalupu, přírodu ve všech podobách, dřevo, rodinné akce, chléb s máslem, tarot, filozofii C.G. Junga, pohodové lidi

Profesní cesta životem:

FFUK Praha, Pětiletý supervizorní psychoterapeutický výcvik - Skálův Institut Praha, Studium MBA - Europort Business School Prague, Rodinná terapie - časová osa (Chvála, Trapková), Výcvik Systematická supervize a koučování, lektor témat: interpersonální, krizové a mediální komunikace, mediatrénink, koučování, prezentace na veřejnosti, teambuilding, osobnostně sociální rozvoj jedince a další.

Publikační činnost

Metodická příručka pro učitele Paragraf 11/55, články v časopise: Moderní vyučování, Psychologie Dnes, magazín Sleťák, Wellness, Kladenský deník, Sociální služby, Adiktologie. Rozhovory 1x měsíčně Rádio Impuls, ČR 1, DVTV

 

 

brtnikova.jpgMgr. Bc. Vendula Brtníková 
adiktoložka, terapeutka

Kontakt:

Telefon: 312 292 337

E-mail:   brtnikova@zsi-kladno.cz 

 

 

 

Motto: 

"Rozumět tomu, co většina společnosti považuje za nedůležité." 

Mám ráda: 

Jsem milovníkem kávy a nadšeným idealistou. 

Inspirují mě skutečné životní příběhy, možná proto jsem se stala psychoterapeutkou v oblasti závislostí. 

Věřím v Boha a v to, že má s každým člověkem svůj dobrý a jedinečný plán. 

Profesní cesta životem: 

5leté studium Adiktologie 1. LF UK, 3leté studium humanitní vzdělanosti FHS UK, Erasmus na Univerzitě v Gentu, Belgie, roční studijní pobyt na střední škole v USA, Výcvik motivačních rozhovorů, 4 měsíční stáž v psychosociální práci s mladými ženami u Ugandě v rámci programu globálního rozvojového vzdělávání GLEN, dlouhodobá práce s adolescenty skrze podporu, vedení a přátelské vztahy od roku 2010Mgr. Jan Maršálek marsalek.jpg
psycholog, terapeut

 

Kontakt:

Telefon: 312 292 339

E-mail:   marsalek@zsi-kladno.cz 

 

 

 Motto: 

"Když něco nevím, tak se na to zeptám a nečekám, až uhodnete, že mě to zajímá - a to samé nabízím a očekávám od ostatních." 

Mám rád: 

Muziku slovem i nástrojem, lidi, spánek, kávu (ne, tyhle věci se nevylučují :)), lidi, emoce, lesy prozářené sluncem i pole bičovaná větry, cestování za hranice všedních dnů, nové a nečekané názory a pohledy. A lidi, kdybych to ještě nezmínil. 

Nemám rád:

Manipulaci a jednání, kterému chybí přímost a otevřenost. 

Profesní kořeny: 

Psychologie na FF UK a Université de Nimes, výcvik v kompletní krizové intervenci, pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu. 

  

 

Foto-Pácalová.jpgMgr. Bc. Zuzana Pácalová 
terapeut

Kontakt:

Telefon: 312 292 337

E-mail:   pacalova@zsi-kladno.cz 

 

 

 

 

Motto: 

Jestliže žiješ, musíš mávat rukama, skákat, dělat rámus, smát se a mluvit s lidmi, protože život je pravý opak smrti. (P.Coelho)

Cesta k dobrému vede vždycky přes špatné. (I.Yalom)

Být člověkem znamená být ve vztahu - dvakrát: k sobě a k druhým. (V.E.Frankl)

Mám ráda: 

Být v přírodě, turistiku, in-liny, snowboard, cestování, orientální tanec, divadlo, české kapely a letní festivaly, knížky a jejich vůni

Profesní cesta životem:

ZČU Plzeň, pětiletý Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze - Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, roční výcvik Psychoterapeutická práce s traumatem, kurz Párová psychoterapie, terapeutka v terapeutické komunitě pro závislé, práce s dětmi v těžké životní situaci, lektorka teambuildingových akcí

 

 

 

21151653_1777184998977608_709823660590273669_n.jpg

    Marie Nová

    Příjem nových klientů, Sociální pracovník

     Kontakt:

    Telefon: 312 292 339

    E-mail:   ada@zsi-kladno.cz 

 

 

 

Motto:

"Chceš-li porozumět lidem, přestaň poslouchat, co říkají." 

Znamení: 

Vodnář

Mám ráda:

Podzimní les, dlouhé procházky, historii a cokoliv s ní spojenou, knihy, mluvené slovo

Profesní kořeny:

 1. SSOŠ Kladno, Labyrint Kladno, Aisis o.s. - koordinátor projektů, ZSI Kladno - sociální pracovník 

 

 

PetrakováGarant služby:

PhDr. Jana Petráková
ředitelka ZSI Kladno

 

 

 

 


5. Pro rodiče

citát1

Přečtěte si dále:


6. Pro "skorodospělé"

citát2

Přečtěte si dále: