Zařízení sociální intervence Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb
Drobečková navigace

Domů > Služby > Ada + závislostní chování děti a dorost

Ada + závislostní chování děti a dorost

 

 

O nás

Jsme psychologická poradna pro dorost a adiktologická dětská ambulance.

 

Vítejte na stránkách Ada+. Naše ambulance a poradna nabízí komplexní péči o „skorodospělé“ klienty a jejich rodiny. Naše služby lze pro přehlednost rozdělit na léčbu závislostí a psychologické poradenství.

 

Podporujeme děti a dospívající

ve změně jejich nefunkčního návykového chování v podmínkách jejich běžného života.

 

Jako specializované pracoviště pro adiktologickou práci s nezletilými klienty se soustředíme na práci s celým rodinným systémem jež představuje individuální a skupinovou terapii, psychiatrickou, psychologickou a adiktologickou diagnostiku, socioterapii a rozvojové aktivity. Klienty služby jsou především uživatelé návykových látek (např. marihuany a stimulancií) a také hráči počítačových her a nadměrní uživatelé mobilních telefonů. Terapeutický tým tvoří psychiatr, adiktolog, psychologové, sociální pracovnice a terapeuti.

 

Nabízíme pomoc a podporu na cestě do dospělosti.

 

Cílem psychologické poradny je podpořit rodiny (rodiče, děti a blízké příbuzné), jež se ocitly v sociálně nepříznivé situaci. Hlavní náplní pomoci je pravidelný poradenský kontakt s terapeuty jež poskytují sociálně terapeutické činnosti, poradenství v oblastech práva, psychologie a v oblasti vzdělávání, psychodiagnostickou činnost,  edukaci, psychoterapii individuální, párovou, manželskou, rodinnou a skupinovou, nácvik sociálních a komunikačních dovedností, řešení problematiky komunikace, pochopení motivace sociálního chování druhých osob, vzájemného pochopení, empatie, schopnosti akceptace sebe i druhých osob.

 

Naše motto:

než mě začneš soudit, obuj si mé boty a projdi se mým životem.

Služby

Nabízíme individuální přístup ke všem členům v rodině, bezpečné prostředí pro řešení příjemných, ale i nepříjemných záležitostí, odborné zkušenosti, respekt k odlišnostem, důslednost v držení hranic a pravidel. Především však nabízíme prostor, kde není cílem kritizovat, ponižovat a obviňovat jeden druhého, ale prostor, kde můžete spolupracovat, navzájem se slyšet, vidět, vnímat a přijímat.

 

Spolupracujeme rovněž s klienty, jimž byla naše služba doporučena orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) či jinou dotčenou institucí (např. pediatři, škola,...) a s klienty, kteří mají zkušenost léčbou stacionární či ústavní.

 

Služby pro děti a dorost

 • Individuální konzultace

 • Skupinová terapie

 • Rodinné terapie

Služby pro rodiče

 • Individuální konzultace

 • Skupinová terapie

 • Rodinné terapie

Individuální psychoterapie/poradenství

 • Základním pilířem programu je individuální, resp. párová terapeutická/poradenská práce s klientem i s rodiči (či zákonnými zástupci) klienta, která se koná v sídle organizace (Ada+, Jana Palacha 1620, Kladno). Čas schůzek si klienti individuálně domlouvají se svým terapeutem.

 • Délka a intenzita docházky na individuální program je individuálně domluvena s klientem, může probíhat 1x za týden, 14 dní či měsíc, či také pouze jednorázově; může se i průběžně proměňovat dle potřeby.

 • Každá ze stran (klient a jeho rodiče) je v péči jiného terapeuta, aby byla zachována vyváženost na rodinných setkáních.

 • Terapeuti jsou vázáni mlčenlivostí dle § 100 zákona 108/2006 Sb.

 • Obsahem programu může být:

  • individuální plánování – s klientem se řeší témata individuální zakázky, ze skupinových programů, reviduje se jejich vývoj a řešení, popř. se tvoří nová zakázka (individuální dohody mohou mít jak písemnou, tak ústní formu),

  • psychoterapie – čas individuálního setkání lze využít pro otevření témat, která je obtížné otevírat na skupinovém programu z důvodu strachu, studu aj.,

  • poradenství,

  • edukace,

  • case management – individuální setkání mohou být využita také pro organizační záležitosti, např. sepsání příjmové dokumentace apod.,

  • krizová intervence – individuální setkání při krizových situacích klienta (např. sebevražedné myšlenky apod.).

Skupinová psychoterapie/poradenství

 • Skupinová psychoterapie se koná v sídle organizace (Ada+, Jana Palacha 1620, Kladno) každý týden, a to ve dvou formách – skupina pro klienty se závislostí na návykových látkách a skupina pro klienty s nelátkovou závislostí (např. gambling či informační technologie).

 • Účast klienta na všech typech skupinových i individuálních programů podléhá pravidlům daným pro tento typ programů (viz Doprovodný dokument č. 11 – Pravidla terapeutické skupiny Ada+).

 • Délka docházky do skupinového programu nemá časové omezení, upravuje se individuálně dle potřeb klienta a jeho rodinného systému.

 • Účast na skupinovém programu je pro klienta povinná; v případě nepřítomnosti je nutné se omluvit telefonicky, mailem nebo SMS; o absenci mohou být také informováni rodiče (zákonní zástupci) klienta. 

Pravidla dětských skupin

 • aktivní účast na skupině je nedílnou součástí programu, případné omluvy jsou přijímány pouze předem a v odůvodněných případech

 • klienti i terapeuti jsou povinni dodržovat časový rámec skupiny; za svůj včasný příchod je odpovědný každý sám za sebe, za včasné

 • ukončení terapeuti vedoucí skupinu

 • v případě opoždění o více než patnáct minut již není klientovi umožněno se skupiny zúčastnit

 • je vyloučena účast pod vlivem jakýchkoliv omamných látek

 • terapeuti i klienti jsou vázáni mlčenlivostí, aby bylo zajištěno bezpečné prostředí

 • zásadou je otevřená a akceptující komunikace ze strany terapeutů i klientů

 • každý má právo nehovořit o tématech, která jsou pro něho příliš citlivá

 • každý má právo být respektován ve svých názorech a pocitech a hovořit o nich

 • každý má právo na poskytování otevřené zpětné vazby ostatním dle svého nejlepšího vědomí a svědomí

 • urážlivá, ponižující či osočující komunikace není přípustná

 • mobilní telefony jsou během skupiny odložené a s vypnutým zvoněním

 • pravidlem je tykání a oslovování křestním jménem

Rodinná terapie

 • Součástí programu je čtyřstranná práce s celým rodinným systémem zároveň, tedy tzv. rodinná setkání klienta, jeho rodičů / rodinných příslušníků a terapeutů klienta i rodičů. Tato setkání se plánují podle potřeby s různou frekvencí; je možné svolat mimořádné rodinné setkání v případě potřeby, např. při zhoršení situace.

 • Platí zásada příčné mlčenlivosti – důvěrné informace od klienta nejsou sdíleny směrem k rodičům, a to ani na rodinných setkáních; stejně tak informace od rodičů nejsou prozrazovány klientovi. Pravidla předávání informací jsou upravena vnitřní směrnicí poskytovatele sociální služby (ZSI Kladno) a podléhají platné právní úpravě.

 

Ukončení služby

Služba může být ukončena několika způsoby:

 • ze strany klienta: ukončení z vlastního rozhodnutí / ukončení z rozhodnutí rodičů či zákonných zástupců

 • ze strany organizace: okamžité ukončení služby pro porušení pravidel / ukončení služby pro porušení pravidel bez další léčby se sjednáním individuální lhůty pro odchod / předání klienta do péče jiné služby

Zpracované standardy kvality dle zákona 108/2006 jsou k dispozici ve službě.

První návštěva

Přijímací den nových klientů je ve středu v době od 8:00 - 15:00 hodin, je možné se dostavit bez předchozího objednání. Zájemci o program se mohou telefonicky, písemně či osobně domluvit i na jiný termín první návštěvy.

 

Na prvním setkání je zájemce seznámen s nabídkou služeb a časovým harmonogramem jejich poskytování a se systémem terapeutického programu. Není nezbytně nutné dostavit se v "plném" počtu, tedy celá rodina, v nutném případě může přijít na první setkání samotný rodič. Během vstupní konzultace jsou sesbírány základní anamnestické údaje, poskytnuty základní informace o službě a v případě souhlasu s využíváním služby jsou domluvena pravidla další spolupráce. Klient starší patnácti let může navštěvovat ambulanci a účastnit se programu bez vědomí a souhlasu rodičů, je-li to jeho vůle.

 

Na začátku spolupráce klient udílí informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Jeho konkrétní znění naleznete >ZDE<

O způsobu zpracování informací se můžete dočít v prohlášení >ZDE<

 

Náš tým

Mgr. Michaela Štáfková, MBAMgr. Michaela Štáfkovám.Stafkova
Vedoucí služby, terapeut

 

Kontakt:

Telefon: 722 070 220

E-mail:   terapie@zsi-kladno.cz 

 

Má životní motta jsou:

 • "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučila v mateřské školce"

 • "Hledám způsoby, jak by to šlo jinak a ne důvody, proč to tak nejde"

 • "Když nejde o život .... "

 

Znamení: Panna, ohnivý drak

 

Mám ráda: české filmy, humor, chalupu, přírodu ve všech podobách, dřevo, rodinné akce, chléb s máslem, tarot, filozofii C.G. Junga, pohodové lidi

 

Profesní cesta životem:

 • FF UK Praha

 • Pětiletý supervizorní psychoterapeutický výcvik - Skálův Institut Praha

 • Studium MBA - Europort Business School Prague

 • Rodinná terapie - časová osa (Chvála, Trapková)

 • Výcvik Systematická supervize a koučování

 • lektor témat: interpersonální, krizové a mediální komunikace, mediatrénink, koučování, prezentace na veřejnosti, teambuilding, osobnostně sociální rozvoj jedince a další

 

Publikační činnost

Metodická příručka pro učitele Paragraf 11/55, články v časopise: Moderní vyučování, Psychologie Dnes, magazín Sleťák, Wellness, Kladenský deník, Sociální služby, Adiktologie. Rozhovory 1x měsíčně Rádio Impuls, ČR 1, DVTV

 

 

Mgr. Bc. Vendula Loo BrtníkováMgr. Bc. Vendula Loo Brtníková
adiktoložka, terapeutka

 


 

Kontakt:

Telefon: 731 419 739

E-mail:  brtnikova@zsi-kladno.cz 

Linkedin: www.linkedin.com/in/vendula-brtnikova

 

Motto: "Rozumět tomu, co většina společnosti považuje za nedůležité."

 

Mám ráda: Jsem milovníkem kávy a nadšeným idealistou. Inspirují mě skutečné životní příběhy, možná proto jsem se stala psychoterapeutkou v oblasti závislostí. Věřím v Boha a v to, že má s každým člověkem svůj dobrý a jedinečný plán.

 

Profesní cesta životem: 

 • 5leté studium Adiktologie 1. LF UK

 • 3leté studium humanitní vzdělanosti FHS UK

 • Erasmus na Univerzitě v Gentu, Belgie

 • roční studijní pobyt na střední škole v USA

 • Výcvik motivačních rozhovorů

 • 4 měsíční stáž v psychosociální práci s mladými ženami u Ugandě v rámci programu globálního rozvojového vzdělávání GLEN

 • dlouhodobá práce s adolescenty skrze podporu, vedení a přátelské vztahy od roku 2010
 • v současné době frekventantka výcviku v Logoterapii a existenciální analýze SLEA

 


 

MUDr. Světlana Kroftová

psychiatr

 

Kontakt:

Telefon: 733 321 909

 

 

 

 

Marie NováMarie Nová

Příjem nových klientů, Sociální pracovník, v současné době student Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - obor Sociální pedagogika

 

Kontakt:

Telefon: 601 075 750

E-mail:   ada@zsi-kladno.cz

 

Motto: "Chceš-li porozumět lidem, přestaň poslouchat, co říkají." 

 

Znamení: Vodnář

 

Mám ráda: podzimní les, dlouhé procházky, historii a cokoliv s ní spojenou, knihy, mluvené slovo

 

Profesní kořeny:

SSOŠ Kladno, Labyrint Kladno, Aisis o.s. - koordinátor projektů, ZSI Kladno - sociální pracovník 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garant služby: PhDr. Jana PetrákováGarant služby: PhDr. Jana Petráková
ředitelka ZSI Kladno

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

ambulance Ada+Kde nás najdete:

ambulance Ada+

Jana Palacha 1620 (2. patro)

Kladno 272 01

Telefon: 312 292 339

 

(Z náměstí Svobody směrem k "hasičům", po levé straně jsou "odběry krve".

Půjdete směrem do čekárny na odběr krve, po schodech nahoru, 2. patro.

Budou-li venkovní dřevěná vrata zavřená, prosím zvoňte na zvonek vlevo.)

 

Kontakty na jednotlivé členy týmu naleznete výše.

 

 

 

 

 

 

Sledujte nás na sociálních sítích:

 
 

 

 


 

 

Kontaktní formulář

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

 

 

Poskytované služby jsou dlouhodobě finančně podporovány Středočeským krajem.

 

logo_100.jpg