Zařízení sociální intervence Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb
Drobečková navigace

Domů > Ada + závislostní chování děti a dorost

Ada + závislostní chování děti a dorost

DŮLEŽITÉ INFO:

v této době se klienti dovolají svým terapeutům na tato čísla:

 • Mgr. Michaela Štáfková: 722 070 220
 • Mgr. Bc. Vendula Loo Brtníková: 731 419 739
 • Mgr. Bc. Zdeňka Pospíšilová: 731 077 239
 • Mgr. Lucie Kubičová: 704 918 118
 • Marie Nová: 601 075 750

 

 

O nás

 

012.jpgVítejte na stránkách Ada+. Naše ambulance a poradna nabízí komplexní péči o „skorodospělé“ klienty a jejich rodiny. Naše služby lze pro přehlednost rozdělit na léčbu závislostí a psychologické poradenství.

 

Podporujeme děti a dospívající

ve změně jejich nefunkčního návykového chování v podmínkách jejich běžného života.

 

Jako specializované pracoviště pro adiktologickou práci s nezletilými klienty se soustředíme na práci s celým rodinným systémem jež představuje individuální a skupinovou terapii, psychiatrickou, psychologickou a adiktologickou diagnostiku, socioterapii a rozvojové aktivity. Klienty služby jsou především uživatelé návykových látek (např. marihuany a stimulancií) a také hráči počítačových her a nadměrní uživatelé mobilních telefonů. Terapeutický tým tvoří psychiatr, adiktolog, psychologové, sociální pracovnice a terapeuti.

 

Nabízíme pomoc a podporu na cestě do dospělosti.

 

Cílem psychologické poradny je podpořit rodiny (rodiče, děti a blízké příbuzné), jež se ocitly v sociálně nepříznivé situaci. Hlavní náplní pomoci je pravidelný poradenský kontakt s terapeuty jež poskytují sociálně terapeutické činnosti, poradenství v oblastech práva, psychologie a v oblasti vzdělávání, psychodiagnostickou činnost,  edukaci, psychoterapii individuální, párovou, manželskou, rodinnou a skupinovou, nácvik sociálních a komunikačních dovedností, řešení problematiky komunikace, pochopení motivace sociálního chování druhých osob, vzájemného pochopení, empatie, schopnosti akceptace sebe i druhých osob.

 

Naše motto:

než mě začneš soudit, obuj si mé boty a projdi se mým životem.

 

Služby

 

Nabízíme individuální přístup ke všem členům v rodině, bezpečné prostředí pro řešení příjemných, ale i nepříjemných záležitostí, odborné zkušenosti, respekt k odlišnostem, důslednost v držení hranic a pravidel. Především však nabízíme prostor, kde není cílem kritizovat, ponižovat a obviňovat jeden druhého, ale prostor, kde můžete spolupracovat, navzájem se slyšet, vidět, vnímat a přijímat.

 

Spolupracujeme rovněž s klienty, jimž byla naše služba doporučena orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) či jinou dotčenou institucí (např. pediatři, škola,...) a s klienty, kteří mají zkušenost léčbou stacionární či ústavní.

 

 

Služby pro děti a dorost

 • Individuální konzultace

 • Skupinová terapie

 • Rodinné terapie

 

Služby pro rodiče

 • Individuální konzultace

 • Skupinová terapie

 • Rodinné terapie

 

 

Individuální psychoterapie/poradenství

 • Základním pilířem programu je individuální, resp. párová terapeutická/poradenská práce s klientem i s rodiči (či zákonnými zástupci) klienta, která se koná v sídle organizace (Ada+, Jana Palacha 1620, Kladno). Čas schůzek si klienti individuálně domlouvají se svým terapeutem.

 • Délka a intenzita docházky na individuální program je individuálně domluvena s klientem, může probíhat 1x za týden, 14 dní či měsíc, či také pouze jednorázově; může se i průběžně proměňovat dle potřeby.

 • Každá ze stran (klient a jeho rodiče) je v péči jiného terapeuta, aby byla zachována vyváženost na rodinných setkáních.

 • Terapeuti jsou vázáni mlčenlivostí dle § 100 zákona 108/2006 Sb.

 • Obsahem programu může být:

  • individuální plánování – s klientem se řeší témata individuální zakázky, ze skupinových programů, reviduje se jejich vývoj a řešení, popř. se tvoří nová zakázka (individuální dohody mohou mít jak písemnou, tak ústní formu),

  • psychoterapie – čas individuálního setkání lze využít pro otevření témat, která je obtížné otevírat na skupinovém programu z důvodu strachu, studu aj.,

  • poradenství,

  • edukace,

  • case management – individuální setkání mohou být využita také pro organizační záležitosti, např. sepsání příjmové dokumentace apod.,

  • krizová intervence – individuální setkání při krizových situacích klienta (např. sebevražedné myšlenky apod.).

 

 

Skupinová psychoterapie/poradenství

 • Skupinová psychoterapie se koná v sídle organizace (Ada+, Jana Palacha 1620, Kladno) každý týden, a to ve dvou formách – skupina pro klienty se závislostí na návykových látkách a skupina pro klienty s nelátkovou závislostí (např. gambling či informační technologie).

 • Účast klienta na všech typech skupinových i individuálních programů podléhá pravidlům daným pro tento typ programů (viz Doprovodný dokument č. 11 – Pravidla terapeutické skupiny Ada+).

 • Délka docházky do skupinového programu nemá časové omezení, upravuje se individuálně dle potřeb klienta a jeho rodinného systému.

 • Účast na skupinovém programu je pro klienta povinná; v případě nepřítomnosti je nutné se omluvit telefonicky, mailem nebo SMS; o absenci mohou být také informováni rodiče (zákonní zástupci) klienta. 

 

 

Pravidla dětských skupin

 • aktivní účast na skupině je nedílnou součástí programu, případné omluvy jsou přijímány pouze předem a v odůvodněných případech

 • klienti i terapeuti jsou povinni dodržovat časový rámec skupiny; za svůj včasný příchod je odpovědný každý sám za sebe, za včasné

 • ukončení terapeuti vedoucí skupinu

 • v případě opoždění o více než patnáct minut již není klientovi umožněno se skupiny zúčastnit

 • je vyloučena účast pod vlivem jakýchkoliv omamných látek

 • terapeuti i klienti jsou vázáni mlčenlivostí, aby bylo zajištěno bezpečné prostředí

 • zásadou je otevřená a akceptující komunikace ze strany terapeutů i klientů

 • každý má právo nehovořit o tématech, která jsou pro něho příliš citlivá

 • každý má právo být respektován ve svých názorech a pocitech a hovořit o nich

 • každý má právo na poskytování otevřené zpětné vazby ostatním dle svého nejlepšího vědomí a svědomí

 • urážlivá, ponižující či osočující komunikace není přípustná

 • mobilní telefony jsou během skupiny odložené a s vypnutým zvoněním

 • pravidlem je tykání a oslovování křestním jménem

 

 

Rodinná terapie

 • Součástí programu je čtyřstranná práce s celým rodinným systémem zároveň, tedy tzv. rodinná setkání klienta, jeho rodičů / rodinných příslušníků a terapeutů klienta i rodičů. Tato setkání se plánují podle potřeby s různou frekvencí; je možné svolat mimořádné rodinné setkání v případě potřeby, např. při zhoršení situace.

 • Platí zásada příčné mlčenlivosti – důvěrné informace od klienta nejsou sdíleny směrem k rodičům, a to ani na rodinných setkáních; stejně tak informace od rodičů nejsou prozrazovány klientovi. Pravidla předávání informací jsou upravena vnitřní směrnicí poskytovatele sociální služby (ZSI Kladno) a podléhají platné právní úpravě.

 

 

Ukončení služby

Služba může být ukončena několika způsoby:

 • ze strany klienta: ukončení z vlastního rozhodnutí / ukončení z rozhodnutí rodičů či zákonných zástupců

 • ze strany organizace: okamžité ukončení služby pro porušení pravidel / ukončení služby pro porušení pravidel bez další léčby se sjednáním individuální lhůty pro odchod / předání klienta do péče jiné služby

 

Zpracované standardy kvality dle zákona 108/2006 jsou k dispozici ve službě.

 

 

První návštěva

 

Přijímací den nových klientů je ve středu v době od 8:00 - 15:00 hodin, je možné se dostavit bez předchozího objednání. Zájemci o program se mohou telefonicky, písemně či osobně domluvit i na jiný termín první návštěvy.

 

Na prvním setkání je zájemce seznámen s nabídkou služeb a časovým harmonogramem jejich poskytování a se systémem terapeutického programu. Není nezbytně nutné dostavit se v "plném" počtu, tedy celá rodina, v nutném případě může přijít na první setkání samotný rodič. Během vstupní konzultace jsou sesbírány základní anamnestické údaje, poskytnuty základní informace o službě a v případě souhlasu s využíváním služby jsou domluvena pravidla další spolupráce. Klient starší patnácti let může navštěvovat ambulanci a účastnit se programu bez vědomí a souhlasu rodičů, je-li to jeho vůle.

 

Na začátku spolupráce klient udílí informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Jeho konkrétní znění naleznete >ZDE<

O způsobu zpracování informací se můžete dočít v prohlášení >ZDE<

 

 

Náš tým

 

Mgr. Michaela Štáfkovám.Stafkova
Vedoucí služby, terapeut

 

Kontakt:

Telefon: 722 070 220

E-mail:   terapie@zsi-kladno.cz 

 

Má životní motta jsou:

 • "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučila v mateřské školce"

 • "Hledám způsoby, jak by to šlo jinak a ne důvody, proč to tak nejde"

 • "Když nejde o život .... "

 

Znamení: Panna, ohnivý drak

 

Mám ráda: české filmy, humor, chalupu, přírodu ve všech podobách, dřevo, rodinné akce, chléb s máslem, tarot, filozofii C.G. Junga, pohodové lidi

 

Profesní cesta životem:

 • FF UK Praha

 • Pětiletý supervizorní psychoterapeutický výcvik - Skálův Institut Praha

 • Studium MBA - Europort Business School Prague

 • Rodinná terapie - časová osa (Chvála, Trapková)

 • Výcvik Systematická supervize a koučování

 • lektor témat: interpersonální, krizové a mediální komunikace, mediatrénink, koučování, prezentace na veřejnosti, teambuilding, osobnostně sociální rozvoj jedince a další

 

Publikační činnost

Metodická příručka pro učitele Paragraf 11/55, články v časopise: Moderní vyučování, Psychologie Dnes, magazín Sleťák, Wellness, Kladenský deník, Sociální služby, Adiktologie. Rozhovory 1x měsíčně Rádio Impuls, ČR 1, DVTV

 

 

Mgr. Bc. Vendula Loo BrtníkováIMG-20191108-WA0000.jpg
adiktoložka, terapeutka

 


 

Kontakt:

Telefon: 731 419 739

E-mail:  brtnikova@zsi-kladno.cz 

Linkedin: www.linkedin.com/in/vendula-brtnikova

 

Motto: "Rozumět tomu, co většina společnosti považuje za nedůležité."

 

Mám ráda: Jsem milovníkem kávy a nadšeným idealistou. Inspirují mě skutečné životní příběhy, možná proto jsem se stala psychoterapeutkou v oblasti závislostí. Věřím v Boha a v to, že má s každým člověkem svůj dobrý a jedinečný plán.

 

Profesní cesta životem: 

 • 5leté studium Adiktologie 1. LF UK

 • 3leté studium humanitní vzdělanosti FHS UK

 • Erasmus na Univerzitě v Gentu, Belgie

 • roční studijní pobyt na střední škole v USA

 • Výcvik motivačních rozhovorů

 • 4 měsíční stáž v psychosociální práci s mladými ženami u Ugandě v rámci programu globálního rozvojového vzdělávání GLEN

 • dlouhodobá práce s adolescenty skrze podporu, vedení a přátelské vztahy od roku 2010
 • v současné době frekventantka výcviku v Logoterapii a existenciální analýze SLEA

 


Mgr. Bc. Zdeňka Pospíšilovázdenka_.PNG
psycholožka

 


 

Kontakt:

Telefon: 731 077 239

E-mail:  pospisilova@zsi-kladno.cz

Web: www.varias.cz

 

Profesní cesta životem

 • 2019 – dosud: doktorské studium Lékařské psychologie a psychopatologie, 1. LF UK
 • 2016 – 2018: Psychologie, FF UK (navazující magisterské studium)
 • 2012 – 2016: Psychologie, FF UK (bakalářské studium)
 • 2008 – 2011: Studium humanitní vzdělanosti, FHS UK (bakalářské studium),

 

 

 • 2019 Práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím, v rozsahu 8 hodin (Centrum Locika)
 • 2019: 196. Klinicko-psychologický den, téma: Trauma (Českomoravská psychologická společnost, Sekce klinické psychologie)
 • 2019: Sebeúcta, aneb jak posílit zdravý vztah k sobě, v rozsahu 8 hodin (Inspirace – Institut pro transformační systemickou terapii podle Satirové, z.s.)
 • 2018: Metodický den na téma: Sexuální asistence (Freya)
 • 2018: Kurz pro začínající pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a začínající školní psychology / školní speciální pedagogy, v rozsahu 40 hodin (Národní ústav pro vzdělávání)
 • 2016 – 2017: Kurz kompletní krizové intervence, v rozsahu 150 hodin (Déčko Liberec z. s.)
 • 2013: kurz testu Kresba postavy, v rozsahu 16 hodin (Mgr. Zdeněk Altman)
 • 2012: kurz testu Kresba stromu, v rozsahu 16 hodin (Mgr. Zdeněk Altman)
 • 2012: školení v programu Dobrovolníci v nemocnicích (Dobrovolnické centrum FN v Motole)
 • a další

Pracovní zkušenosti:

 • Varias - soukromá psychologická praxe
 • Střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie, Kladno
 • Národní ústav duševního zdraví, Klecany
 • Pedagogicko-psychologická poradna STEP, s. r. o., Kladno

Publikační činnost: publikace článků v časopisech Psychologie dnes a Sexuológia, rozhovory v médiích viz varias.cz/media/

 

Oblíbené citáty:

 • „Někdy doutník… je prostě doutník.“ Sigmund Freud
 • „Nechť kvete kvítí všech barev.“
 • „K opravdovému poznání je třeba lásky.“  Aleš Kolářský
 • „Změna je možná vždy – někdy není možná změna vnější, ale vnitřní změna možná je.“  Virginia Satirová
 • „Zachovej řád a řád zachová tebe.“  Sv. Benedikt
 • „Kdo je připraven, není zaskočen.“
 • „Svět patří těm, co se nepo*erou.“  Charles Bukowski
 • Vyhrávají vždycky ty klidné, veselé, nonšalantní a sebejisté.“ Miroslav Plzák
 • „Boj s lidskou blbostí není možno vyhrát, ale nesmíme to vzdát, protože jinak by blbost zaplavila svět.“ Jan Werich

 

 

 

Mgr. Lucie Kubičová81530224_454472465230407_6638135542405922816_n.jpg
adiktolog, terapeut 

Kontakt:

Tel.: 704 918 118
E-mail: kubicova@zsi-kladno.cz

 

Motto: "…cena člověka je v tom, v čem sám sebe přesahuje, v tom, čím je mimo sebe, čím je v jiných a pro jiné."

Milan Kundera: Směšné lásky


Mám ráda: Když věci dávají smysl


Vzdělání a vzdělávání:

 • Magisterské studium Adiktologie 1. lékařská fakulta UK

 • Erasmus - Univerzita v Gentu, Belgie

 • Rafael institut: komplexní vzdělávací výcvik v psychoterapii

 • Kurz asertivních dovedností; Psychosomatická klinika

 • Kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování; Prev-centrum

 • Výcvikový kurz pro lektory programu dlouhodobé primární prevence; Semiramis

 • Práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím, v rozsahu 8 hodin (Centrum Locika)
 • 196. Klinicko-psychologický den, téma: Trauma (Českomoravská psychologická společnost, Sekce klinické psychologie)


Profesní cesta:

 • Prev-centrum; Lektorka všeobecné primární prevence rizikového chování žáků 1. a 2. stupně ZŠ

 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze; Dětské a dorostové detoxikační centrum: ambulantní léčba závislostí

 • Proxima Sociale; Lektorka selektivní primární prevence u žáků 2. až 9. tříd ZŠ

 • Konference primární prevence rizikového chování - příprava a organizace

 

 

MUDr. Světlana Kroftová

psychiatr

 

Kontakt:

Telefon: 733 321 909

 

 

Marie Nová21151653_1777184998977608_709823660590273669_n.jpg

Příjem nových klientů, Sociální pracovník


 

Kontakt:

Telefon: 601 075 750

E-mail:   ada@zsi-kladno.cz

 

Motto: "Chceš-li porozumět lidem, přestaň poslouchat, co říkají." 

 

Znamení: Vodnář

 

Mám ráda: podzimní les, dlouhé procházky, historii a cokoliv s ní spojenou, knihy, mluvené slovo

 

Profesní kořeny:

SSOŠ Kladno, Labyrint Kladno, Aisis o.s. - koordinátor projektů, ZSI Kladno - sociální pracovník 

 

 

 

 

 

 

 

 

PetrakováGarant služby: PhDr. Jana Petráková
ředitelka ZSI Kladno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

vstu_Ada.jpegKde nás najdete:

ambulance Ada+

Jana Palacha 1620 (2. patro)

Kladno 272 01

Telefon: 312 292 339

 

(Z náměstí Svobody směrem k "hasičům", po levé straně jsou "odběry krve".

Půjdete směrem do čekárny na odběr krve, po schodech nahoru, 2. patro.

Budou-li venkovní dřevěná vrata zavřená, prosím zvoňte na zvonek vlevo.)

 

Kontakty na jednotlivé členy týmu naleznete výše.

 

 

 

 

 

 

Sledujte nás na sociálních sítích:

 
 

 

 


 

 

Kontaktní formulář

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

 

 

Poskytované služby jsou dlouhodobě finančně podporovány Středočeským krajem.

 

logo_100.jpg