Zařízení sociální intervence Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb
Drobečková navigace

Domů > Služby > INTERVENČNÍ centrum

INTERVENČNÍ centrum

 

tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC KLADNO  ( vede na stránky http://nenech.se/ ) http://nenech.se/

 

Rychlý tel kontakt na nás -  v pracovní dny 8-15 hod 605 765 883

 

POZOR -  Otevíráme skupinu pro ty, kteří se chtějí naučit ovládat svůj vztek a říct NE NÁSILÍ VE VZTAZÍCH

 

začínáme 09.09.2021 - více informací v letáčku zde: skupina NO.pdf

 

INTERVENČNÍ centrum

 

 Kdo jsme

Intervenční centrum Kladno zahájilo svoji působnost od 01.01.2007 jako součást Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Rakovníku. Od 01.04.2010 se centrum přesunulo pod Zařízení sociální intervence Kladno do centra města Kladna. Jsme registrovaná sociální služba, našim zřizovatelem je Krajský úřad Středočeského kraje.

 

letáček centra

 

Cílovou skupinou Intervenčního centra Kladno jsou osoby ohrožené domácím násilím bez ohledu na věk.

 

Posláním Intervenčního centra Kladno je činnost zaměřená na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím a to i prostřednictvím setkání osobami, které se násilí ve vztazích dopouštějí ( dle § 3 odst. d) vyhlášky č. 505/2006 Sb) . Vždy přitom dbáme na ochranu bezpečí, zdraví  a přání osob ohrožených domácím násilím.

 

Cílem práce Intervenčního centra Kladno  je podpořit osobu ohroženou domácím násilím, která se ocitla v obtížné životní situaci vlivem domácího násilí, napomáhá jí v získání náhledu na situaci domácího násilí, ve které žije, umožňuje osobě ohrožené domácím násilím aktivně situaci změnit, řešit a přerušit kruh násilí a to za pomoci ambulantních či terénních služeb centra poradenského a terapeutického charakteru.

  

 

Veřejný závazek

Intervenční centrum Kladno se zavazuje poskytovat bezplatně ambulantní a terénní služby osobám ohroženým domácím násilím s cílem podpořit osobu ohroženou domácím násilím, která se ocitla v obtížné životní situaci vlivem domácího násilí, napomoci jí v získání náhledu na situaci domácího násilí, ve které žije, což umožňuje osobě ohrožené domácím násilím aktivně situaci změnit, řešit a přerušit kruh násilí, a to za pomoci ambulantních či terénních služeb centra poradenského a terapeutického charakteru.

 

VŠECHNY SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME, JSOU BEZPLATNÉ.Co je domácí násilí

Jde o opakované násilné chování nebo opakující se vyhrožování násilím. Je nebezpečné pro lidskou důstojnost, zdraví a život ohrožených osob. Vzniká mezi osobami, které jsou spolu v intimním, rodinném či jiném obdobném vztahu a žijí ve společně obývaném domě nebo bytě.

 

Domácí násilí má přitom vždy svoji historii. Začíná velmi nenápadně, takže si jeho prvních příznaků oběť často ani nevšimne. Pokud se ovšem domácí násilí hned v počátcích nezastaví, má stupňující se tendenci - opakuje se a nabývá na intenzitě.

K násilí ve vztahu nedochází neustále - střídají se období násilí a relativního klidu. V násilném vztahu se totiž projevují tři faktory:

 • láska
 • naděje (že se vše zlepší, že se partner změní apod.)
 • strach

Cyklus domácího násilí, v němž se střídá období "líbánek", „vzrůstající tenze, konfliktu“ a "usmiřování", se tak stále opakuje - navíc se stupňující se tendencí.

Klíčové znaky domácího násilí

 • Opakování a dlouhodobost – z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.
 • Eskalace – od urážek se stupňuje k psychickému snižování lidské důstojnosti až k fyzickým útokům a závažným trestným činům ohrožujícím zdraví a život.
 • Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby ohrožené a osoby násilné – domácí násilí nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde se role osoby násilné a osoby ohrožené střídají.
 • Neveřejnost – probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.

Aby skutek byl domácím násilím, musí být naplněny všechny znaky!

Nejčastější formy domácího násilí

 • Psychické – ponižování, urážení, znevažování, obviňování, zákazy, zastrašování, terorizování, vyhrožování, vydírání, hrubé chování, ničení vlastnictví oběti.
 • Emocionální –soustavná kontrola toho, co oběť dělá, s kým se stýká, kam chodí, zesměšňování, citové vydírání, vyhrůžky odebráním dětí.
 • Fyzické násilí – fackování, bití rukama nebo předměty, kopání, škrcení, svazování, ohrožování bodnou nebo palnou zbraní, odepírání spánku a jídla, až po útok na život.
 • Sexuální násilí –znásilnění, nucení proti vůli k sexuálním praktikám, sexuální napadání, zacházení s blízkou osobou jako se sexuálním objektem.
 • Sociální násilí - zákazy kontaktů s přáteli a s rodinou s cílem sociálně oběť izolovat, využívání dětí nebo jiných osob jako prostředku nátlaku na oběť.
 • Ekonomické násilí – omezování přístupu k penězům, neposkytování prostředků na spol. domácnost, případně na děti, absolutní kontrola nad příjmy a výdaji oběti.

dívkaJak poznám, že jsem osoba ohrožená domácím násilím?

Osoba ohrožená domácím násilí jste tehdy, pokud blízká osoba:

 • Vás opakovaně uráží
 • Vás opakovaně ponižuje před ostatními lidmi
 • Je ve vztahu k Vám majetnická a chorobně žárlivá
 • Vám zakazuje kontakty s přáteli a Vaší rodinou
 • Kontroluje veškeré Vaše finance
 • Vám vyhrožuje a zastrašuje Vás
 • Vám opakovaně fyzicky ubližuje
 • Vás nutí k sexuálním praktikám, které se Vám nelíbí, nebo je přes Váš odpor na Vás vykonává
 • Opakovaně ničí Vaše věci
 • Požaduje naprostou kontrolu nad vším, co děláte
 • Ve Vás vzbuzuje vydíráním obavy o život
 • Vám opakovaně vážně fyzicky ubližuje
 • Vám vyhrožuje zmrzačením nebo zabitím

Kdo se může dopouštět  domácího násilí

Kdokoliv, kdo společně sdílí společný byt nebo dům bez ohledu na jeho postavení v rodině. Nesehrává významnou roli jeho sociální status, náboženské vyznání, vzdělání ani příslušnost k etniku. Častý je pro něj dvojí vzorec chování.

 • Navenek je pozorný a milý
 • V soukromí násilnický a bezohledný
 • Často si sklon k násilí přináší z původní rodiny (oběť nebo svědek násilí v dětství)
 • Považuje násilí za správný způsob řešení konfliktů v partnerství a v rodině
 • Nízké sebevědomí, snaha neustále kontrolovat, vychovávat a omezovat
 • Neschopnost vyjadřovat své city
 • Není schopen hlubších mezilidských vztahů
 • Násilnické chování bagatelizuje, omlouvá, popírá a vymýšlí si pro ně jiná zdůvodnění, např. (vliv alkoholu, provokace oběti, stres, pouhá hádka a neshoda apod.)

Mýty o domácím násilí

 • Mýtus o sociálně slabých rodinách
 • Mýtus černobílého vnímání aktérů
 • Mýtus o nevyhnutelnosti domácího násilí
 • Mýtus o typickém pachateli
 • Mýtus o typické oběti
 • Mýtus o vině oběti
 • Mýtus o příčině alkoholu na domácím násilí
 • Mýtus o tom, že domácí násilí je soukromá věc

Pomoci můžeme všichni!

Stačí diskrétně (kontakt na Intervenční centrum nebo jiné odborné pracoviště, sociální odbor, orgán sociálně-právní ochrany dětí) upozornit na situaci ve svém okolí, doporučit místo pomoci, v akutním případě přivolat Policii České republiky.

 

Lhostejnost a skrývání domácího násilí je nejhorší možnou reakcí.

 

Další informace můžeme nalézt na stránkách Asociace pracovníků intervečních center ČR,o. s.


Pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím

INTERVENČNÍ CENTRUM KLADNO POSKYTUJE POMOC A PODPORU CELÉMU RODINNÉMU SYSTÉMU ZASAŽENÉMU DOMÁCÍM NÁSILÍM

Osobám ohroženým domácím násilím nabízíme:

 • Sociální poradenství - sepsání vybraných soudních podání, pomoc při uplatňování oprávněných zájmů, pomoc se hledáním azylového bydlení, poradenství v oblasti řešení problému domácího násilí a další.
 • Právní poradenství – poradenství v oblasti rodinného práva, občanského práva, trestního práva a další.
 • Psychologickou pomoc – individuální, skupinová , individuální poradenství
 • Psychologickou pomoc pro nezletilé děti, které v domácím násilí vyrůstají - individuální, skupinová .
 • Zprostředkování následné pomoci.
 • Bezpečné prostředí.
 • Dobrou místní dostupnost.
 • Diskrétnost.
 • Anonymitu.
 • Podporu a pomoc k životu bez násilí.
 • Ve spolupráci s externím psychologem zprostředkujeme párovou terapii osoby ohrožené domácím násilím a osoby násilné
 • Příjemné prostředí v centru Kladna.

Veškeré služby Intervenčního centra Kladno jsou poskytovány bezplatně.

 

interiér

Zásady pracovníků intervenčního centra Kladno:

 • Diskrétnost: Bez písemného souhlasu nejsou poskytovány žádné údaje jiným institucím. Veškeré záznamy písemné i elektronické jsou zabezpečeny proti zneužití.
 • Samostatnost: Uživatelé služby jsou vedeni k tomu, aby byli sami schopni situaci vyřešit a aby využívali své přirozené sociální prostředí (rodina, přátelé, spolupracovníci) a síť komunálních institucí.
 • Dobrovolnost: Služby jsou poskytovány se souhlasem uživatele.
 • Profesionalita: Pracovníci IC garantují uživatelům služeb profesionální přístup.
 • Respekt: Veškerá rozhodnutí, která uživatel učiní pracovníci centra respektují.
 • Transparentnost: O všech konzultacích jsou vedeny písemné záznamy. Uživatel má právo nahlížet do svého spisu.
 • Anonymita: Klient může vystupovat anonymně, nemusí udávat žádné své osobní údaje.

Právo na stížnost

Pokud nejste s naším centrem nebo pracovníky spokojeni, můžete si stěžovat na níže uvedených kontaktech:

 

 

Evidence stížností

Stížnost je možné podat písemně k rukám výše uvedených pracovníků nebo ústně u výše uvedených osob, kteří stížnost převedou v přítomnosti stěžovatele do písemné podoby. Souhlas s písemným zápisem stvrzuje stěžovatel svým podpisem. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dní od jejího podání. V této lhůtě je stěžovatel vyrozuměn o projednání jeho stížnosti, a to ústní ( je učiněn zápis z ústního projednání stížnosti) nebo písemnou formou v podobě dopisu do vlastních rukou.

 

Stěžovatel si může zvolit, zda-li chce, aby jeho stížnost byla projednána ústně či písemně. Vždy je ale upozorněn, že záleží na pracovním vytížení pracovníků, zda-li bude jeho přání vyhověno. Stěžovatel je o způsobu vyřízení stížnosti vždy informován již při jejím přijetí. Stěžovat si může klient na cokoliv co se týká práce , prostor a provozu IC Kladno.  Evidence stížností náleží pracovníkovi, jenž stížnost přijal a vyřídil. Archivace stížností v přijatých a vyřízených v IC Kladno je 10 let.

Zástupce pro podání a vyřízení stížnosti

Stěžovatel má právo zvolit si pro podání i řízení o stížnosti svého zástupce, tj. osobu, která bude zastupovat stěžovatele. Zástupce musí být osoba s plnou svéprávností. Pokud si stěžovatel zvolí svého zástupce, není možné jej v průběhu vyřízení stížnosti měnit. Pověření stěžovatele má charakter písemného prohlášení s prvky plné moci - § 436-488 Občanského zákoníku. Zástupce nemůže být osoba, jenž je v daném případě vedena jako osoba násilná.

Anonymní stížnost

Stěžovatel může svoji stížnost podat anonymně, nemusí sdělovat svoje identifikační údaje. V takovém případě je stížnost přijata a řídí se stejnými podmínkami jako stížnost osoby, u níž jsou známy personálie. Pokud stěžovatel nesouhlasí s ústním projednání v navrženém termínu, je odpověď na jeho stížnost vyvěšena v zavřené obálce na nástěnce IC Kladno v mezipatře mezi přízemím a prvním patrem v budově na adrese Jana Palacha 1643, Kladno.

 

Obálka nese označení „Vyřízení stížnosti ze dne…“ Stěžovatel je o způsobu vyřízení stížnosti vždy informován již při jejím přijetí. Pokud stěžovatel nesouhlasí se způsobem vyřízení své žádosti, může se obrátit na zřizovatele centra, popř. ombudsmana a další osoby, dle své volby.

 

Pokud se klient rozhodne nevyužít nabízený postup, má možnost postupovat dle své vůle.

 

Podněty ke zlepšení služby

V rámci dotazníku spokojenosti popř. kdykoliv v průběhu spolupráce s IC Kladno, i po jejím skončení, může klient svobodně přednášet a vznášet návrhy na vylepšení služeb či prostor centra. Názory a přání našich klientů jsou pro nás důležité a jsou pravidelně projednávány na poradách pracovníků centra s cílem poskytnou klientům IC Kladno komplexní služby v příjemném prostředí.

 

 

Podání informace, vypracování zprávy

Pokud potřebujete vypracovat zprávu o evidenci v našem centru nebo podat informaci, popř. kontakt na jiné pracoviště, rádi Vám pomůžeme. Bohužel s ohledem na vytížení pracovníků žádáme o trpělivost.  Lhůta na odpověd může být až  30 kalendářních dní od jejího doručení,  ale určitě se ozveme. Na žádosti na objednání reagujeme samozřejmě obratem. Děkujeme za pochopení.

 

Dotaznik spokojenosti


Pomoc pro děti v domácím násilí - i oni jsou osobami ohroženými domácím násilím

Vyrůstá Vaše dítě v prostředí domácího násilí? Špatně se soustředí, má problémy se spaním, straní se vrstevníků? Jsou s ním výchovné problémy, je agresivní? Nebo máte pocit, že se ho situace doma nedotýká?

 

Děti jsou tichými svědky domácího násilí, a i když nejsou fyzicky napadány, i ony jsou obětmi a trpí. Neváhejte a vyhledejte pro svoje děti bezplatnou odbornou pomoc dětského psychologa v našem centru. Nabízíme bezpečné prostředí, kde děti mohou mluvit o násilí, jehož jsou svědky.

 

interiérTým pracovníků Intervenčního centra Kladno se skládá z profesionálů – sociálních pracovníků, psychologů a právníka, kteří se zaměřují na problematiku domácího násilí.  Vnímáme, že děti, které vyrůstají v prostředí domácího násilí, potřebují specifický přístup při pomoci s tím, aby se situací dokázaly vyrovnat.

 

Jsme sociální služba, a proto nám k poskytování terapeutické péče stačí souhlas jednoho z rodičů, od věku 15 let samotného dítěte.

viz ustanovení § 91 odst. 1 zákona o sociálních službách - O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba smlouvu s poskytovatelem sociálních služeb; tato smlouva se neuzavírá v případě poskytnutí sociální služby dítěti na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, výchovného opatření nebo předběžného opatření.

 

Na základě písemné žádosti může nahlédnout do spisové dokumentace pouze rodič dítěte, kterému náleží rodičovská zodpovědnost, nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základně písemně udělené plné moci.

 

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o  klientech centra.

 

Služby centra jsou bezplatné. Jedná se pouze o informativní výpis!  Více informací o právech klienta IC Kladno naleznete  v našich standardech kvality sociální služby, které jsou k nahlédnutí u všech odborných pracovníků IC Kladno.

 

Nebojte se zeptat, na to, co Vás zajímá nejen o Vašich právech.


interiérPomoc pro osoby dopouštějící se násilí v partnerských vztazích

Intervenční centrum Kladno  nabízí i pomoc osobám, které se dopouštějí násilí v partnerských vztazích.

Cílovou skupinou centra i nadále zůstávají osoby ohrožené domácím násilím. Rozšířením služeb se snažíme pomoci rodinnému systému zasaženému domácím násilím, k řešení situace.

 

V prostorách IC Kladno nedochází ke vzájemnému setkání osob ohrožených domácím násilím a osob násilných, proto mohou naše služby využívat obě strany i v čase platnosti vykázání nebo předběžného opatření.

Osobám, které se dopouštějí násilí ve vztazích, nabízíme:

 • skupinový program viz skupina NO.pdf
 • služba je poskytována bezplatně (v rámci  § 3 odst. d) vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

Termín konzultace je možné domluvit si na:

Telefon: 312 292 334
E-mail: cinkova@zsi-kladno.cz 

Kontantní osoba: Mgr. Petra Cinková

 

Na konzultaci je nutné se předem objednat !!! Prosím respektujte objednaný termín jako závazný! Bez předchozího objednání se Vám nebudeme moci věnovat.

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ.


Kontakty 

Pro první kontakt volejte vždy sociálního pracovníka/pracovnici!!! Děkujeme. 

 

 

Náš pracovní tým:

Mgr. Petra Cinková, DiS. vedoucí služby, sociální pracovnice, terapeutka 605 765 883, 312 292 334
cinkova@zsi-kladno.cz 
PhDr. Jana Lavická psycholog pro dospělé

 312 292 333
lavicka@zsi-kladno.cz

Tomáš Němeček, DiS. sociální pracovník - prvokontakty

605 765 883, 312 292 335
nemecek@zsi-kladno.cz 

Mgr. Markéta Rendlová psycholog pro děti

deti.ickladno@gmail.com - v textu zprávy prosím neuvádějte osobní data, nejedná se o chráněnné rozhraní!

Mgr. Romana Rosenbaumová

 

sociální pracovnice - prvokontakty

605 765 883

rosenbaumova@zsi-kladno.cz

Mgr. Eva Štemberková

 

právník pro klienty centra  

 

 

 

Adresa:

Zařízení sociální intervence
Intervenční centrum (1. patro, vlevo)

Jana Palacha 1643
272 01 Kladno

E-mail: ic@zsi-kladno.cz

 

 

 

 
Telefon: 312 292 333312 292 334312 292 335 - v provozní době centra
Mobil: 605 765 883 v provozní době centra
Datová schránka: q72mvn8

 

Nemůžete se dovolat?

Asi právě konzultujeme nebo přednášíme. Napište nám e-mail, SMS nebo zanechte zprávu v hlasové stránce.

Hned, jak to bude možné, se ozveme zpět.

Děkujeme. 

 

Nově můžete naše IC kontaktovat také snadno a bezpečně online. Klikni na http://nenech.se

 

 

 

Provozní doba:

 

Pondělí 8:00 – 15:00 hod
Úterý 8:00 – 15:00 hod
Středa 8:00 – 15:00 hod
Čtvrtek 8:00 – 15:00 hod
Pátek 8:00 - 15:00  pouze pro objednané
 • Poslední uživatel je pracovníkem přijat nejpozději 60 minut před koncem pracovní doby.
 • Možnost konzultace i mimo provozní dobu po předchozí domluvě.

 

Velice se omlouváme, ale bohužel vzhledem k vytíženosti služby je nyní NUTNÉ se na osobní konzultaci předem objednat - telefonicky, emailem nebo osobně. Termín dostanete dle vytíženosti již následný den po  zavolání/SMS/mailu.  Děkujeme za pochopení.  

  

Poskytované služby jsou dlouhodobě finančně podporovány Středočeským krajem.

 

logo

 

Poskytované služby jsou v letech 2020 - 2021 finančně podpořeny z projektu 

 

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.

 

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

 

Cílem projektu je zajistit rozvoj,

efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK.

Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje.

Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

 

loga 

 

 

Intervenční centrum Kladno v rámci své činnosti spolupracuje a je členem: 

 

Asociace pracovníků intervenčních center, Č.R.

www.domaci-nasili.cz 

   

logo osf Praha 

logo

logo

 

 

 

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů