Zařízení sociální intervence Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb
Drobečková navigace

Domů > Služby > INTERVENČNÍ centrum

INTERVENČNÍ centrum

 

tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC KLADNO  ( vede na stránky http://nenech.se/ ) http://nenech.se/

 

Rychlý tel kontakt na nás -  v pracovní dny 8-15 hod 605 765 883 více v sekci kontakty odkaz níže

 

 

INTERVENČNÍ centrum

 

 Kdo jsme

Intervenční centrum Kladno zahájilo svoji působnost od 01.01.2007 jako součást Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Rakovníku. Od 01.04.2010 se centrum přesunulo pod Zařízení sociální intervence Kladno do centra města Kladna. Jsme registrovaná sociální služba, našim zřizovatelem je Krajský úřad Středočeského kraje.

 

letáček centra

 

Cílovou skupinou Intervenčního centra Kladno  jsou osoby ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí, které se nachází na území Středočeského kraje,  bez omezení věku. Na centrum se coby zájemce může obrátit i osoba blízká osobě ohrožené domácím násilí, popř. každý, kdo hledá informace v dané problematice.

 

Posláním Intervenčního centra Kladno je činnost zaměřená na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím. Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.

 

Cílem práce Intervenčního centra Kladno  je podpořit osobu ohroženou domácím násilím, předat jí informace o možnotech řešení její situace včetně odborné pomoci při jejich realizaci. viz Popis realizace sociální služby.docx

  

 

Veřejný závazek

Intervenční centrum Kladno se zavazuje poskytovat bezplatně ambulantní a terénní služby osobám ohroženým domácím násilím s cílem podpořit osobu ohroženou domácím násilím, která se ocitla v obtížné životní situaci vlivem domácího násilí, napomoci jí v získání náhledu na situaci domácího násilí, ve které žije, což umožňuje osobě ohrožené domácím násilím aktivně situaci změnit, řešit a přerušit kruh násilí, a to za pomoci ambulantních či terénních služeb centra poradenského a terapeutického charakteru.

 

VŠECHNY SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME, JSOU BEZPLATNÉ.Co je domácí násilí

 

Klíčové znaky domácího násilí

 • Opakování a dlouhodobost – z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.
 • Eskalace – od urážek se stupňuje k psychickému snižování lidské důstojnosti až k fyzickým útokům a závažným trestným činům ohrožujícím zdraví a život.
 • Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby ohrožené a osoby násilné – domácí násilí nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde se role osoby násilné a osoby ohrožené střídají.
 • Neveřejnost – probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.

Aby skutek byl domácím násilím, musí být naplněny všechny znaky!

Nejčastější formy domácího násilí

 • Psychické – ponižování, urážení, znevažování, obviňování, zákazy, zastrašování, terorizování, vyhrožování, vydírání, hrubé chování, ničení vlastnictví oběti.
 • Emocionální –soustavná kontrola toho, co oběť dělá, s kým se stýká, kam chodí, zesměšňování, citové vydírání, vyhrůžky odebráním dětí.
 • Fyzické násilí – fackování, bití rukama nebo předměty, kopání, škrcení, svazování, ohrožování bodnou nebo palnou zbraní, odepírání spánku a jídla, až po útok na život.
 • Sexuální násilí –znásilnění, nucení proti vůli k sexuálním praktikám, sexuální napadání, zacházení s blízkou osobou jako se sexuálním objektem.
 • Sociální násilí - zákazy kontaktů s přáteli a s rodinou s cílem sociálně oběť izolovat, využívání dětí nebo jiných osob jako prostředku nátlaku na oběť.
 • Ekonomické násilí – omezování přístupu k penězům, neposkytování prostředků na spol. domácnost, případně na děti, absolutní kontrola nad příjmy a výdaji oběti.

dívkaJak poznám, že jsem osoba ohrožená domácím násilím?

Osoba ohrožená domácím násilí jste tehdy, pokud blízká osoba:

 • Vás opakovaně uráží
 • Vás opakovaně ponižuje před ostatními lidmi
 • Je ve vztahu k Vám majetnická a chorobně žárlivá
 • Vám zakazuje kontakty s přáteli a Vaší rodinou
 • Kontroluje veškeré Vaše finance
 • Vám vyhrožuje a zastrašuje Vás
 • Vám opakovaně fyzicky ubližuje
 • Vás nutí k sexuálním praktikám, které se Vám nelíbí, nebo je přes Váš odpor na Vás vykonává
 • Opakovaně ničí Vaše věci
 • Požaduje naprostou kontrolu nad vším, co děláte
 • Ve Vás vzbuzuje vydíráním obavy o život
 • Vám opakovaně vážně fyzicky ubližuje
 • Vám vyhrožuje zmrzačením nebo zabitím

I pokud si nejste jisti, že se Vás domácí násilí týká, můžete se na nás obrátit. Vaši situaci zhodnotíme a případně předáme kontakty na organizace, které se Vašemu problému přímo věnují.

Kdo se může dopouštět  domácího násilí

Kdokoliv, kdo společně sdílí společný byt nebo dům bez ohledu na jeho postavení v rodině. Nesehrává významnou roli jeho sociální status, náboženské vyznání, vzdělání ani příslušnost k etniku. Častý je pro něj dvojí vzorec chování.

 • Navenek je pozorný a milý
 • V soukromí násilnický a bezohledný
 • Často si sklon k násilí přináší z původní rodiny (oběť nebo svědek násilí v dětství)
 • Považuje násilí za správný způsob řešení konfliktů v partnerství a v rodině
 • Nízké sebevědomí, snaha neustále kontrolovat, vychovávat a omezovat
 • Neschopnost vyjadřovat své city
 • Není schopen hlubších mezilidských vztahů
 • Násilnické chování bagatelizuje, omlouvá, popírá a vymýšlí si pro ně jiná zdůvodnění, např. (vliv alkoholu, provokace oběti, stres, pouhá hádka a neshoda apod.)

Pomoci můžeme všichni!

Stačí diskrétně (kontakt na Intervenční centrum nebo jiné odborné pracoviště, sociální odbor, orgán sociálně-právní ochrany dětí) upozornit na situaci ve svém okolí, doporučit místo pomoci, v akutním případě přivolat Policii České republiky.

 

Lhostejnost a skrývání domácího násilí je nejhorší možnou reakcí.

 

Téměř třetina Čechů (31,8 %), kteří mají ve svém životě zkušenost s domácím násilím, je zažila v obou životních etapách, tedy v dětství i dospělosti, a to buď jako svědek, oběť či původce násilí,“ sdělují veřejnosti výzkumníci společnosti SocioFactor. Výzkum si v ČR zadala zpracovat   intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím.

Více zde: https://www.kolotocnasili.cz/o-projektu.html


Pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím

INTERVENČNÍ CENTRUM KLADNO POSKYTUJE POMOC A PODPORU CELÉMU RODINNÉMU SYSTÉMU ZASAŽENÉMU DOMÁCÍM NÁSILÍM

Osobám ohroženým domácím násilím nabízíme:

1) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí -  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  pomoc při vyřizování běžných záležitostí v podobě:

 • Sociální poradenství  - sepsání vybraných soudních podání, pomoc s hledáním azylového bydlení, poradenství v oblasti řešení problému domácího násilí a další.
 • Právní poradenství  – poradenství v oblasti rodinného práva, občanského práva, trestního práva a další.
 • Zprostředkování následné pomoci sociální, zdravotní, psychologické, právní povahy, a případně zprostředkování ubytování v azylových domech.

 

2) sociálně terapeutickou činnosti-  krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu, v podobě:

 

 • Psychologická pomoc a krizová intervence – individuální terapie,  skupinová terapie,  individuální poradenství.
 • Ve spolupráci s externím psychologem zprostředkujeme párovou terapii osoby ohrožené domácím násilím a osoby násilné na výslovné vyžádání zájemce.

 

Veškeré služby Intervenčního centra Kladno jsou poskytovány bezplatně.

 

interiér

Zásady pracovníků intervenčního centra Kladno:

 • Diskrétnost: Bez písemného souhlasu nejsou poskytovány žádné údaje jiným institucím. Veškeré záznamy písemné i elektronické jsou zabezpečeny proti zneužití.
 • Samostatnost: Uživatelé služby jsou vedeni k tomu, aby byli sami schopni situaci vyřešit a aby využívali své přirozené sociální prostředí (rodina, přátelé, spolupracovníci) a síť komunálních institucí.
 • Dobrovolnost: Služby jsou poskytovány se souhlasem uživatele.
 • Profesionalita: Pracovníci IC garantují uživatelům služeb profesionální přístup.
 • Respekt: Veškerá rozhodnutí, která uživatel učiní pracovníci centra respektují.
 • Transparentnost: O všech konzultacích jsou vedeny písemné záznamy. Uživatel má právo nahlížet do svého spisu.
 • Anonymita: Klient může vystupovat anonymně, nemusí udávat žádné své osobní údaje.

 

 

 Doporučený postup pro podání stížnosti a podnětů ke zlepšení služby

Dotaznik spokojenosti


  interiér

 

interiérPomoc pro osoby dopouštějící se násilí v partnerských vztazích

Intervenční centrum Kladno  nabízí i pomoc osobám, které se dopouštějí násilí v partnerských vztazích.

V prostorách IC Kladno nedochází ke vzájemnému setkání osob ohrožených domácím násilím a osob násilných, proto mohou naše služby využívat obě strany i v čase platnosti vykázání nebo předběžného opatření.

Osobám, které se dopouštějí násilí ve vztazích, nabízíme:

 • skupinový program viz skupina NO.pdf
 • služba je poskytována bezplatně (v rámci  § 3 odst. d) vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

Termín konzultace je možné domluvit si na:

Telefon: 312 292 335
E-mail: cinkova@zsi-kladno.cz 

Kontantní osoba: Tomáš Němeček, DiS.

 

Na konzultaci je nutné se předem objednat !!! Prosím respektujte objednaný termín jako závazný! Bez předchozího objednání se Vám nebudeme moci věnovat.

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ.


Kontakty 

Pro první kontakt volejte vždy sociálního pracovníka/pracovnici!!! Děkujeme. 

 

 Náš pracovní tým:

Mgr. Petra Tůmová (Cinková), DiS. vedoucí služby, psychoterapeutka

605 765 883, 312 292 334

tumova@zsi-kladno.cz

Tomáš Němeček, DiS. sociální pracovník - prvokontakty

605 765 883, 312 292 335
nemecek@zsi-kladno.cz 

Mgr. Romana Rosenbaumová

 

sociální pracovnice - prvokontakty

605 765 883, 312 292 333

rosenbaumova@zsi-kladno.cz

Mgr. Denisa Hoffmanová

 

psychoterapeutka

denisa.hoffmanova@zsi-kladno.cz

Mgr.Markéta Rendlová

 

dětský psycholog/psychoterapeutka

deti.ic@zsi-kladno.cz

Mgr. Eva Štemberková

 

právník pro klienty centra  

 

 

 

Adresa:

Zařízení sociální intervence
Intervenční centrum (1. patro, vlevo)

Jana Palacha 1643
272 01 Kladno

E-mail: ic@zsi-kladno.cz

 

 

po předchozm objednání nás konzultujeme také ve Slaném:

Wilsonova 560

274 01 Slaný

 

 

 

 

 
Telefon: 312 292 333312 292 334312 292 335 - v provozní době centra
Mobil: 605 765 883 v provozní době centra
Datová schránka: q72mvn8

 

Nemůžete se dovolat?

Asi právě konzultujeme nebo přednášíme. Napište nám e-mail, SMS nebo zanechte zprávu v hlasové stránce.

Hned, jak to bude možné, se ozveme zpět.

Děkujeme. 

 

 

 

Provozní doba:

 

Pondělí 8:00 – 15:00 hod
Úterý 8:00 – 15:00 hod
Středa 8:00 – 15:00 hod
Čtvrtek 8:00 – 15:00 hod
Pátek  pouze pro objednané
 • Poslední uživatel je pracovníkem přijat nejpozději 60 minut před koncem pracovní doby.
 • Možnost konzultace i mimo provozní dobu po předchozí domluvě.

 

Velice se omlouváme, ale bohužel vzhledem k vytíženosti služby je nyní NUTNÉ se na osobní konzultaci předem objednat - telefonicky, emailem nebo osobně. Termín dostanete dle vytíženosti již následný den po  zavolání/SMS/mailu.  Děkujeme za pochopení.  

  

Poskytované služby jsou dlouhodobě finančně podporovány Středočeským krajem.

 

logo

 

Intervenční centrum Kladno v rámci své činnosti spolupracuje a je členem: 

 

Asociace pracovníků intervenčních center, Č.R.

www.domaci-nasili.cz 

   

logo osf Praha 

logo

logo

 

 

 

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů