Zařízení sociální intervence Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb
Drobečková navigace

Domů > Adiktologie Léčba závislostí > Terapeutická komunita Kladno - Dubí

Terapeutická komunita Kladno - Dubí

logo tk malé.png

 

Zařízení zahájilo provoz v roce 1999 a to nejdříve v zámeckém areálu Budeničky, pod názvem Následná péče. Od roku 2001 působí v samostatném objektu v Kladně-Dubí a od roku 2007 nese název Terapeutická komunita Kladno-Dubí. Zastřešujícím orgánem je Zařízení sociální intervence a zřizovatelem je Středočeský kraj.

 

Jsme terapeutická komunita, která nabízí pobytový resocializační program lidem, kteří mají problém se závislostí na návykových látkách. Nezaměřujeme se pouze na drogově závislé, ale pracujeme i s lidmi s lékovou závislostí, závislostí na alkoholu i patologickými hráči.

 

Jsme městská komunita se zaměřením na doléčování, a proto mnoho aktivit našich klientů probíhá mimo areál komunity. Klienti vyšší fáze odchází do práce nebo školy a vrací se do bezpečného motivujícího prostředí komunity.

 

"Terapeutická komunita je místem naděje a víry v to, že se můžeme vědomě změnit, že skupina může tento proces změny urychlit, že je to možné pouze prostřednictvím přijímání odpovědnosti za vlastní život, za své okolí; že struktura, kterou komunita nabízí, stabilizuje a ukotvuje." (D.A. Deitch)

 

Posláním služby je poskytnutí odborné podpory lidem se závislostí na psychoaktivních látkách, kteří absolvovali základní krátkodobou léčbu závislostí a rozhodli se upevnit své rozhodnutí proabstinenčního způsobu života. Základním cílem služby je celková změna chování a postojů směrem k proabstinenčnímu způsobu života, posílení mechanismů nezbytných k realizaci rozhodnutí abstinence, přijetí zodpovědnosti za vlastní život, získání dovedností pro výhodnější sociální fungování; ve smyslu zařazení se  do běžného života v oblasti profese, bydlení, vztahů.

 


Terapeutická komunita:dům štítky.jpg

 • Terapeutická komunita je služba sociální prevence, napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností.
 • Terapeutická  komunita poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách, které mají zájem o začlenění do běžného života.
 • Služba obsahuje tyto činnosti:
  • poskytnutí ubytování
  • stravy
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Služba se poskytuje za úplatu.


Co Vám může pobyt v naší komunitě nabídnout?

Nabízíme podporu na cestě změny, individuální přístup, bezpečné prostředí, zkušenost, respekt, důslednost. Dlouhodobý pobytový psychoterapeutický program podpořený strukturovaným programem, pravidly a aktivitami k obnovení psychických a fyzických sil, k získání sociálních a pracovních dovedností, zkvalitnění komunikačních dovedností, upravení vztahů v rodině i mimo ni, přijetí zodpovědnosti.

 

Program je určen mužům a ženám od 17 let (v indikovaných případech 16ti) do 64 let, kteří absolvovali léčbu závislosti na  alkoholu, nealkoholových drogách, včetně lékové závislosti a hazardu (minimálně detoxifikaci ve zdravotnickém zařízení), a kteří se  rozhodli své nově nabyté zkušenost z léčby resp. rozhodnutí o změně životního stylu upevnit dlouhodobým terapeutickým programem.

 

Délka pobytu je nejčastěji stanovena mezi 8-12 měsíců. Je možnost pobyt prodloužit, nebo přestoupit do chráněného bydlení (služba následné péče).

 

I. fáze (2 - 16 týdnů): režimový terapeutický program
II. fáze (2 - 3 týdny): aktivní hledání zaměstnání
III. fáze (4 – 6 měsíců): pravidelné zaměstnání / škola / individuální program 

Podpůrné programy

 • Rodinná terapie – 2 x ročně třídenní pobytový program pro partnery a rodiče  osob v programu TK a následné péče.
 • Skupiny pro osoby blízké a rodinné příslušníky (ambulantní léčba - programy).
 • Možnost účasti významné blízké osoby na tzv. volné tribuně, která se koná ve čtvrtek od 15 hodin.
 • Pohovor s vedoucí TK se souhlasem klienta, setkání s garantem resp. rodinná setkání s garantem a vedoucí.

  dům tk kladno.jpg

Díky terapeutickému prostředí komunity a nabízeným programům máte možnost:

 • Porozumět sobě
 • Ujasnit si priority
 • Přijmout svá omezení a limity
 • Vyrovnat se s minulostí
 • Naučit se žít v přítomnosti
 • Realisticky plánovat a naplňovat svoji budoucnost
 • Řešit právní a sociální problémy
 • Získat dovednosti k podpoře a udržení rozhodnutí kvalitně žít s abstinencí

 

Přijetí do programu komunity je dobrovolné a vzniká předchozím jednáním se zájemcem o program TK (dotazník pro zájemce)

Návštěvy v TK – platí pouze pro rodinné příslušníky resp. "bezpečné blízké".

Kapacita komunity je 15 osob.


Informace pro zájemce

Přijetí do komunity otevřeného typu je dobrovolné a vzniká na základě jednání se zájemcem o službu.

K přijetí je třeba, aby se:

 • Zájemce s námi spojil osobně, písemně, mailem či telefonicky.
 • Zaslat žádost o přijetí se základními informacemi o sobě a své závislosti, léčbách, krátký motivační dopis, přiložil zprávu/doporučení od ošetřujícího lékaře, terapeuta nebo sociálního pracovníka z léčby.
 • Podmínkou přijetí do TK je dokončená  základní (střednědobá) léčba závislosti, v indikovaných případech minimálně detoxifikace ve zdravotnickém zařízení.

V  žádosti je nutné uvést datum ukončení probíhající léčby popř. mít domluvený nástup na detoxifikační oddělení a potvrdit si termín nástupu do TK.

 • Stabilizovaný stav bez akutní psychotické ataky, bez akutního infekčního onemocnění, mentálního či zdravotního hendikepu, který by byl překážkou v uskutečňování nabízeného programu.
 • Aktuální abstinence.
 • Komunikace v češtině/slovenštině.
 • Schopnost platby za stravu a pobyt.

Vzhledem k tomu, že se jedná o program zaměřený na doléčování, očekáváme spolupráci, určitou míru sebeobslužnosti a samostatnosti ve smyslu pohybu mimo komunitu, vlastní iniciativu a aktivitu při nácviku změny životního stylu.

Náklady spojené s čerpáním služby:

IMG_1561.JPG

 • Příspěvek na pobyt: – 100 Kč/den tj. 3000 Kč
 • Platba hotově nebo na účet ZSI Kladno: 35-3513370297/0100, VS 3182
 • Příspěvek na přípravu stravy: 85 Kč/ den (15,- 45,-, 25,-). tj. cca 2550,- měsíčně 
 • Podmínky stravování: Klienti komunity si stravování zajišťují a připravují sami v rámci komunitních funkcí. Organizace zajišťuje podmínky pro přípravu stravy.
 • Peníze na cestovné, léky, věci osobní spotřeby.

Informační leták

 • Před nástupem je vhodná osobní návštěva, pohovor s vedoucí TK.
 • Umožňujeme účast v  programu Volné tribuny po předchozí domluvě.
 • V den nástupu, jsou-li naplněny podmínky přijetí, dojde k uzavřením smlouvy o poskytnutí služby, kterou obě strany stvrdí podpisem.
 • Nejsme zdravotnické zařízení a pracovní neschopnost proto nevystavujeme.

Kontakt:

Adresa:

Zařízení sociální intervence Kladno    
Terapeutická komunita Kladno-Dubí     

ul. Gen. Eliáše 483    
272 03  Kladno - Dubí

 

Vedoucí TK: Bc. Jana Mirková

E-mail: tk@zsi-kladno.cz   

Telefon: 312 285 074 (kancelář), 727 941 733 (terapeut ve službě)

Facebook: https://www.facebook.com/TKKladno.Dubi/

 

Dostupnost / spojení:

MHD č. 4, 13 a 14 (směr Dřetovice a Dříň - zastávka "Dubí, Úřadovna" nebo "Dubí, Sokolovna") nebo vlakem do zastávky Kladno-Dubí a pak cca 10 min. pěší chůze.

 

Poskytované služby jsou dlouhodobě finančně podporovány Středočeským krajem.

 

logo_100.jpg

 


Tým terapeutické komunity:

Bc. Jana Mirková - vedoucí TK

Bc. Karina Houdková, Dis.

Hana Jůnová

Karel Korejtko

Mgr. Josef Krejčí

Stanislava Minasová

Mgr. Bc. Zuzana Pácalová

Gita Picková

Ing. Šárka Vávrová

Ing. Valér Vlčko


Napište nám: