Zařízení sociální intervence Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb
Drobečková navigace

Domů > Adiktologie Léčba závislostí > Terapeutická komunita Kladno - Dubí

Terapeutická komunita Kladno - Dubí

logo tk malé.png

 

Zařízení zahájilo provoz v roce 1999 a to nejdříve v zámeckém areálu Budeničky, pod názvem Následná péče. Od roku 2001 působí v samostatném objektu v Kladně-Dubí a od roku 2007 nese název Terapeutická komunita Kladno-Dubí. Zastřešujícím orgánem je Zařízení sociální intervence a zřizovatelem je Středočeský kraj.

 

Jsme terapeutická komunita, která nabízí pobytový resocializační program lidem, kteří mají problém se závislostí na návykových látkách. Nezaměřujeme se pouze na jedince problematicky užívající nelegální látky, ale pracujeme i s lidmi s lékovou závislostí, závislostí na alkoholu i patologickými hráči.

 

Jsme městská komunita se zaměřením na doléčování, a proto mnoho aktivit našich klientů probíhá mimo areál komunity. Klienti vyšší fáze odchází do práce nebo školy a vrací se do bezpečného motivujícího prostředí komunity.

 

"Terapeutická komunita je místem naděje a víry v to, že se můžeme vědomě změnit, že skupina může tento proces změny urychlit, že je to možné pouze prostřednictvím přijímání odpovědnosti za vlastní život, za své okolí; že struktura, kterou komunita nabízí, stabilizuje a ukotvuje." (D.A. Deitch)

 

FORMULÁŘ 20 LET - VÝROČNÍ SETKÁNÍ

 

Posláním služby je poskytnutí odborné podpory lidem se závislostí na psychoaktivních látkách, kteří se rozhodli upevnit své rozhodnutí proabstinenčního způsobu života. Základním cílem služby je změna maladaptivního chování a postojů, posílení mechanismů nezbytných k realizaci rozhodnutí abstinence, přijetí zodpovědnosti za vlastní život, získání dovedností pro výhodnější sociální fungování ve smyslu zařazení se do běžného života v oblasti profese, bydlení, vztahů.

 


Terapeutická komunita:dům štítky.jpg

 • Terapeutická komunita je služba sociální prevence, napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností.
 • Terapeutická  komunita poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách, které mají zájem o začlenění do běžného života.
 • Služba obsahuje tyto činnosti:
  • poskytnutí ubytování
  • stravy
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Služba se poskytuje za úplatu.


Co Vám může pobyt v naší komunitě nabídnout?

Nabízíme podporu na cestě změny, individuální přístup, bezpečné prostředí, zkušenost, respekt, důslednost. Dlouhodobý pobytový psychoterapeutický program podpořený strukturovaným programem, pravidly a aktivitami k obnovení psychických a fyzických sil, k získání sociálních a pracovních dovedností, zkvalitnění komunikačních dovedností, upravení vztahů v rodině i mimo ni, přijetí zodpovědnosti.

 

Program je určen mužům a ženám od 17 let (v indikovaných případech 16ti) do 64 let, kteří absolvovali léčbu závislosti na  alkoholu, nealkoholových drogách, včetně lékové závislosti a hazardu (minimálně detoxifikaci ve zdravotnickém zařízení), a kteří se  rozhodli své nově nabyté zkušenost z léčby resp. rozhodnutí o změně životního stylu upevnit dlouhodobým terapeutickým programem.

 

Délka pobytu je nejčastěji stanovena mezi 6 až 12 měsíci. Je možnost pobyt prodloužit, nebo přestoupit do chráněného bydlení (služba následné péče). Program je nastaven velmi individuálně a délka fází závisí na propadu jedince resp. jeho prosperitě a náhledu na život. 

 

I. fáze (4 – 16 týdnů): Režimový terapeutický program
II. fáze (2 – 3 týdny): Aktivní hledání zaměstnání
Fáze individuálního plánu Prostor pro nalezení optimálního denního programu
III. fáze (4 – 6 měsíců): Pravidelné zaměstnání / škola / zájmy / aktivní volný čas 
"IV.fáze" Možnost přechodu na chráněné bydlení a doléčovací skupiny

Podpůrné programy

 • Rodinná terapie – 2 x ročně třídenní pobytový program pro partnery a rodiče  osob v programu TK a následné péče.
 • Skupiny pro osoby blízké a rodinné příslušníky (ambulantní léčba - programy).
 • Možnost účasti významné blízké osoby na tzv. volné tribuně, která se koná ve čtvrtek od 15 hodin.
 • Pohovor s vedoucí TK se souhlasem klienta, setkání s garantem resp. rodinná setkání s garantem a vedoucí.

  dům tk kladno.jpg

Díky terapeutickému prostředí komunity a nabízeným programům máte možnost:

 • Porozumět sobě
 • Ujasnit si priority
 • Přijmout svá omezení a limity
 • Vyrovnat se s minulostí
 • Naučit se žít v přítomnosti
 • Realisticky plánovat a naplňovat svoji budoucnost
 • Řešit právní a sociální problémy
 • Získat dovednosti k podpoře a udržení rozhodnutí kvalitně žít s abstinencí

 

Přijetí do programu komunity je dobrovolné a vzniká předchozím jednáním se zájemcem o program TK.

Návštěvy v TK – platí pouze pro rodinné příslušníky resp. "bezpečné blízké".

Kapacita komunity je 15 osob.


Informace pro zájemce

Přijetí do komunity otevřeného typu je dobrovolné a vzniká na základě jednání se zájemcem o službu. Jedná se o program zaměřený na doléčování, očekáváme spolupráci, určitou míru sebeobslužnosti a samostatnosti ve smyslu pohybu mimo komunitu, vlastní iniciativu a aktivitu při nácviku změny životního stylu.

K přijetí je třeba:

 • Spojit se s námi osobně, písemně, mailem či telefonicky.
 • Zaslat žádost/dotazník o přijetí se základními informacemi o sobě a své závislosti, léčbách, krátký motivační dopis, přiložil zprávu/doporučení od ošetřujícího lékaře, terapeuta nebo sociálního pracovníka z léčby (Dotazník pro zájemce).
 • V žádosti je nutné uvést datum ukončení léčby, popř. mít domluvený nástup na detoxifikační oddělení a potvrdit termín nástupu do TK.
 • Podmínkou přijetí do TK je dokončená základní (střednědobá) léčba závislosti, v indikovaných případech minimálně detoxifikace ve zdravotnickém zařízení.
 • Stabilizovaný stav bez akutní psychotické ataky, bez akutního infekčního onemocnění, mentálního či zdravotního hendikepu, který by byl překážkou v uskutečňování nabízeného programu.
 • Aktuální abstinence.
 • Komunikace v češtině/slovenštině.
 • Schopnost platby za stravu a pobyt.

Náklady spojené s čerpáním služby:

IMG_1561.JPG

 • Příspěvek na pobyt: – 100 Kč/den tj. 3000 Kč.
 • Platba hotově nebo na účet ZSI Kladno: 35-3513370297/0100; VS 3182.
 • Příspěvek na přípravu stravy: 80 Kč/ den (15,- 40,-, 25,-). tj. cca 2500,- měsíčně.
 • Podmínky stravování: Klienti komunity si stravování zajišťují a připravují sami v rámci komunitních funkcí. Organizace zajišťuje podmínky pro přípravu stravy.
 • Peníze na cestovné, léky, věci osobní spotřeby.

Informační leták

 • Před nástupem je vhodná osobní návštěva, pohovor s vedoucí TK.
 • Umožňujeme účast v  programu Volné tribuny po předchozí domluvě.
 • V den nástupu, jsou-li naplněny podmínky přijetí, dojde k uzavřením smlouvy o poskytnutí služby, kterou obě strany stvrdí podpisem.
 • Nejsme zdravotnické zařízení a pracovní neschopnost proto nevystavujeme.

Stáže v naší komunitě:

Poskytujeme stáže studujícím v oboru pomáhajících profesí (nejčastěji adiktologie, sociální práce, psychologie, speciální pedagogika), stejně tak vítáme zájemce z řad kolegů a kolegyň z jiných organizací (byť jen na návštěvu). Délka a forma stáže je stanovena dle individuální domluvy.

 

Stáž v naší komunitě není zpoplatněna (vyjma stravy).

 

Více informací ZDE nebo na emailu komunita@zsi-kladno.cz

 


Kontakt:

Adresa:

Zařízení sociální intervence Kladno    
Terapeutická komunita Kladno-Dubí     

ul. Gen. Eliáše 483    
272 03  Kladno - Dubí

 

Vedoucí TK: Bc. Jana Mirková

E-mail: tk@zsi-kladno.cz   

              komunita@zsi-kladno.cz (stáže; výzkum; PR)

Telefon: 312 285 074 (kancelář), 727 941 733 (terapeut ve službě)

Facebook: https://www.facebook.com/TKKladno.Dubi/

 

Dostupnost / spojení:

MHD č. 604, 613, 614 a 624 (směr Dřetovice / Dříň - zastávka "Kladno, Sokolovna") nebo vlakem do zastávky Kladno-Dubí a pak cca 10 min. pěší chůze.

 

 

 Poskytované služby jsou dlouhodobě finančně podporovány Středočeským krajem.

 

logo_100.jpg

 

Jsme členy Sekce adiktologických služeb APSS ČR.

logo_apss2 (2).jpg


Tým terapeutické komunity:

Bc. Jana Mirková - vedoucí TK

Bc. Karina Houdková, Dis.

Hana Jůnová

Karel Korejtko

Mgr. Josef Krejčí

Mgr. Jiří Kukal

Stanislava Minasová

Tomáš Němeček, Dis.

Mgr. Bc. Zuzana Pácalová

Gita Picková

Ing. Šárka Vávrová

Ing. Valér Vlčko, BA

 

Supervize: PhDr. Jiří Broža


 Fotogalerie:

 

IMG_1509[1].JPGIMG_1512[1].JPG

 

  

 

 IMG_1553[1].JPG20170919_161943_resized.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Napište nám:

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů