Zařízení sociální intervence Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb
Drobečková navigace

Domů > Služby > Terapeutická komunita Kladno - Dubí

Terapeutická komunita Kladno - Dubí

Žádost + dotazník 4_24.pdf 

 

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO OHLEDNĚ INFORMACÍ K PŘÍJMŮM KLIENTŮ*EK: +420 601 072 949 

ŽÁDOSTI A DALŠÍ PODKLADY ZASÍLAT NA: TK@ZSI-KLADNO.CZ

 

logoZařízení zahájilo provoz v roce 1999 a to nejdříve v zámeckém areálu Budeničky, pod názvem Následná péče. Od roku 2001 působí v samostatném objektu v Kladně-Dubí a od roku 2007 nese název Terapeutická komunita Kladno-Dubí. Od roku 2023 je jeho součástí také "tréninkové" bydlení jako IV. fáze TK (dříve "chráněné bydlení").  Zastřešujícím orgánem je Zařízení sociální intervence a zřizovatelem je Středočeský kraj.

 

Jsme terapeutická komunita, která nabízí pobytový resocializační program lidem, kteří mají problém se závislostí na návykových látkách. Nezaměřujeme se pouze na jedince problematicky užívající nelegální látky, ale pracujeme i s lidmi s lékovou závislostí, závislostí na alkoholu i patologickými hráči.

 

Jsme městská komunita se zaměřením na doléčování, a proto mnoho aktivit našich klientů probíhá mimo areál komunity. Klienti vyšší fáze odchází do práce nebo školy a vrací se do bezpečného motivujícího prostředí komunity. Ve IV. fázi klient bydlí v samostatné části TK a má svůj individuální program.

 

"Terapeutická komunita je místem naděje a víry v to, že se můžeme vědomě změnit, že skupina může tento proces změny urychlit, že je to možné pouze prostřednictvím přijímání odpovědnosti za vlastní život, za své okolí; že struktura, kterou komunita nabízí, stabilizuje a ukotvuje." (D.A. Deitch)

 

 

Posláním služby je poskytnutí odborné podpory lidem se závislostí na psychoaktivních látkách, kteří se rozhodli upevnit své rozhodnutí proabstinenčního způsobu života. Základním cílem služby je změna maladaptivního chování a postojů, posílení mechanismů nezbytných k realizaci rozhodnutí abstinence, přijetí zodpovědnosti za vlastní život, získání dovedností pro výhodnější sociální fungování ve smyslu zařazení se do běžného života v oblasti profese, bydlení, vztahů.

 


Terapeutická komunita:Terapeutická komunita

 • Terapeutická komunita je služba sociální prevence, napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností.
 • Terapeutická  komunita poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách, které mají zájem o začlenění do běžného života.
 • Služba obsahuje tyto činnosti:
  • poskytnutí ubytování
  • stravu - klienti si na společně připravované jídlo přispívají 95 Kč/ den (20,- 45,-, 30,-). tj. cca 2850,- měsíčně.
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Služba se poskytuje za úplatu.
 • IV. fáze TK ("tréninkové", dříve "chráněné bydlení") má již samostatnější charakter s důrazem na schopnost vlastní sebeobsluhy, včetně zajištění stravy a organizace a realizace svého individuálního programu, včetně pravidelného a stálého zaměstnání. Terapeutický program doléčování této fáze probíhá v podmínkách adiktologické ambulance.


Co Vám může pobyt v naší komunitě nabídnout?

Nabízíme podporu na cestě změny, individuální přístup, bezpečné prostředí, zkušenost, respekt, důslednost. Dlouhodobý pobytový psychoterapeutický program podpořený strukturovaným programem, pravidly a aktivitami k obnovení psychických a fyzických sil, k získání sociálních a pracovních dovedností, zkvalitnění komunikačních dovedností, upravení vztahů v rodině i mimo ni, přijetí zodpovědnosti.

 

Program je určen mužům a ženám od 17 let (v indikovaných případech 16ti) do 64 let, kteří absolvovali léčbu závislosti na  alkoholu, nealkoholových drogách, včetně lékové závislosti a hazardu (minimálně detoxifikaci ve zdravotnickém zařízení), a kteří se  rozhodli své nově nabyté zkušenosti z léčby resp. rozhodnutí o změně životního stylu upevnit dlouhodobým terapeutickým programem. IV. fáze TK je určena klientům od 18 let.

 

Délka pobytu je nejčastěji stanovena mezi 6 až 12 měsíci. Je možnost pobyt prodloužit, nebo přestoupit do IV. fáze ("tréninkového", dříve "chráněného bydlení"). Program je nastaven velmi individuálně a délka fází závisí na propadu jedince resp. jeho prosperitě a náhledu na život. 

 

Klienti mohou využít také opakovacích či stabilizačních pobytů. Jejich podmínky jsou k nalezení zde.

 

I. fáze (4 – 16 týdnů): Režimový terapeutický program
II. fáze (2 – 3 týdny): Aktivní hledání zaměstnání
Fáze individuálního plánu Prostor pro nalezení optimálního denního programu
III. fáze (4 – 6 měsíců): Pravidelné zaměstnání / škola / zájmy / aktivní volný čas 
IV. fáze Možnost přechodu do "tréninkového" bydlení a na doléčovací skupiny

Podpůrné programy

 • Rodinná terapie – 2 x ročně třídenní pobytový program pro partnery a rodiče  osob v programu TK a následné péče.
 • Skupiny pro osoby blízké a rodinné příslušníky (ambulantní léčba - programy).
 • Možnost účasti významné blízké osoby na tzv. volné tribuně, která se koná ve čtvrtek od 15 hodin.
 • Pohovor s vedoucí TK se souhlasem klienta, setkání s garantem resp. rodinná setkání s garantem a vedoucí.

  Terapeutická komunita

Díky terapeutickému prostředí komunity a nabízeným programům máte možnost:

 • Porozumět sobě
 • Ujasnit si priority
 • Přijmout svá omezení a limity
 • Vyrovnat se s minulostí
 • Naučit se žít v přítomnosti
 • Realisticky plánovat a naplňovat svoji budoucnost
 • Řešit právní a sociální problémy
 • Získat dovednosti k podpoře a udržení rozhodnutí kvalitně žít s abstinencí

 

Přijetí do programu komunity je dobrovolné a vzniká předchozím jednáním se zájemcem o program TK.

Návštěvy v TK – platí pouze pro rodinné příslušníky resp. "bezpečné blízké".

Kapacita komunity je 15 osob.


Informace pro zájemce

Přijetí do komunity otevřeného typu je dobrovolné a vzniká na základě jednání se zájemcem o službu. Jedná se o program zaměřený na doléčování, očekáváme spolupráci, určitou míru sebeobslužnosti a samostatnosti ve smyslu pohybu mimo komunitu, vlastní iniciativu a aktivitu při nácviku změny životního stylu.

K přijetí je třeba:

 • Spojit se s námi osobně, písemně, mailem či telefonicky.
 • Zaslat následující dokumenty: a) Žádost/dotazník o přijetí se základními informacemi o sobě a své závislosti, léčbách,  b) krátký motivační dopis, c) životopis, d) zprávu/doporučení od ošetřujícího lékaře terapeuta nebo sociálního pracovníka atd. (Dotazník pro zájemce).
 • Žádosti o léčbu je efektivnější (a především rychlejší) zasílat elektronicky.
 • V žádosti je nutné uvést datum ukončení léčby, popř. mít domluvený nástup na detoxifikační oddělení a potvrdit termín nástupu do TK.
 • Podmínkou přijetí je dokončená základní (střednědobá) léčba závislosti, minimálně však detoxifikace ve zdravotnickém zařízení.
 • Stabilizovaný tělesný a duševní stav se schopností sebepéče.
 • Aktuální abstinence.
 • Komunikace v češtině/slovenštině.
 • Schopnost platby za stravu a pobyt.

Náklady spojené s čerpáním služby:

Terapeutická komunita

 • Příspěvek na pobyt: 180 Kč/den
 • Platba hotově nebo na účet ZSI Kladno: 35-3513370297/0100; VS 3182.
 • Příspěvek na přípravu stravy: klienti si stravování zajišťují a připravují sami v rámci komunitních funkcí. Organizace zajišťuje podmínky pro přípravu stravy.
 • Peníze na cestovné, léky, věci osobní spotřeby.

Informační leták

 • Před nástupem je vhodná osobní návštěva, pohovor s vedoucí TK.
 • Umožňujeme účast v  programu Volné tribuny (každý čtvrtek od 14:30) po předchozí domluvě.
 • V den nástupu, jsou-li naplněny podmínky přijetí, dojde k uzavřením smlouvy o poskytnutí služby, kterou obě strany stvrdí podpisem.
 • Nejsme zdravotnické zařízení a pracovní neschopnost proto nevystavujeme.

Stáže v naší komunitě:

Poskytujeme stáže studujícím v oboru pomáhajících profesí (nejčastěji adiktologie, sociální práce, psychologie, speciální pedagogika), stejně tak vítáme zájemce z řad kolegů a kolegyň z jiných organizací (byť jen na návštěvu). Délka a forma stáže je stanovena dle individuální domluvy.

 

Stáž v naší komunitě není zpoplatněna (vyjma stravy).

 

Je potřeba potvrzení o studiu.

 

Více informací ZDE v manuálu stáží nebo na emailu komunita@zsi-kladno.cz

 


Kontakt:

Adresa:

Zařízení sociální intervence Kladno    
Terapeutická komunita Kladno-Dubí     

ul. Gen. Eliáše 483    
272 03  Kladno - Dubí

 

Vedoucí TK: Mgr. Jiří Kukal 

E-mail: tk@zsi-kladno.cz   

              komunita@zsi-kladno.cz (stáže; výzkum; PR)

Telefon: 312 285 074 (kancelář)

                727 941 733 (terapeut ve službě)

                601 072 949 (příjmy klientů)

Facebook: https://www.facebook.com/TKKladno.Dubi/

 

Dostupnost / spojení:

MHD č. 604, 613, 614, 623 a 624 (směr Dřetovice / Dříň - zastávka "Kladno, Sokolovna") nebo vlakem do zastávky Kladno-Dubí a pak cca 10 min. pěší chůze.

 

 

 Poskytované služby jsou dlouhodobě finančně podporovány Středočeským krajem.

 

logo

 

 

Jsme členy Sekce adiktologických služeb APSS ČR.

logo

 

 

Jsme členy Sekce terapeutických komunit v ČR

web: https://www.terapeutickakomunita.cz/


Tým terapeutické komunity:

Bc. Karina Houdková, DiS.

Karel Korejtko

Jan Pokorný 

Kristýna Luckerová 

Mgr. Jiří Kukal

Stanislava Minasová

Bc. Jana Portmannová

Ing. Šárka Vávrová

Bc. Tereza Fialová Mikešová 

 

Supervize: PhDr. Jiří Broža


 Fotogalerie:

I. - III. fáze TK + budova TK

 

 20210524_132928.jpg

milujeme naší zahradu.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

pokoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokoje

 

 

 

 

 

20210524_133346.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121628071_691916098096446_2375301343820851589_n.jpg

 

  

 

 

 

 

 

 

20210524_133531.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20190713_144453.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tréninkové" bydlení (IV. fáze TK)

 

P1100895.JPG        P1100890.JPG

 

P1100891.JPG        P1100887.JPG

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

NAPIŠTE NÁM:

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů